Gepubliceerd: 28 november 2017
Indiener(s): Wopke Hoekstra (minister financiën) (CDA)
Onderwerpen: financieel toezicht financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34769-7.html
ID: 34769-7
Origineel: 34769-2

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I, onderdeel A, vervalt in het voorgestelde artikel 1:94, eerste lid, onderdeel a, de zinsnede «of de verordening kapitaalvereisten».

B

In artikel I, onderdeel F, wordt onder vernummering van de subonderdelen 1 en 2 tot 2 en 3 een subonderdeel ingevoegd, luidende:

  • 1. In het vijfde lid wordt «welke staten openbaar worden gemaakt» vervangen door: welke staten of gegevens uit die staten openbaar worden gemaakt.

Toelichting

Met deze nota van wijziging worden twee technische correcties aangebracht.

Met onderdeel A wordt de verwijzing naar de verordening kapitaalvereisten uit artikel 1:94, eerste lid, onderdeel a, geschrapt. De opzet van artikel 1:94 is namelijk zo gekozen dat bevoegdheden tot openbare verklaringen op grond van verordeningen bij algemene maatregel van bestuur worden geregeld. Onderdeel h van het eerste lid voorziet in een grondslag hiervoor. Per abuis is de verwijzing naar de verordening kapitaalvereisten in artikel 1:94 blijven staan. De bevoegdheid tot een openbare verklaring op grond van deze verordening wordt net als de overige bevoegdheden tot openbare verklaringen op grond van verordeningen in het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten geregeld.

Onderdeel B bevat een wijziging van artikel 3:72, vijfde lid, Wft. Op grond van deze bepaling kan bij algemene maatregel van bestuur worden bepaald welke staten banken openbaar moeten maken. Met de wijziging wordt verduidelijkt dat niet alleen staten in zijn geheel kunnen worden aangewezen, maar ook specifieke gegevens uit die staten. Op grond van dit vijfde lid kunnen gegevens uit de staten worden aangewezen die banken openbaar moeten maken. De wijziging houdt verband met het voorgestelde artikel 3:72, negende lid, Wft over het publiceren van overzichten met kerngegevens door de Nederlandsche Bank.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra