Kamerstuk 34768-16

Gewijzigd amendement van de leden Ellemeet en Westerveld t.v.v. nr. 15 over controle op de financiƫle verslaglegging in de jeugdzorg door de NZa

Dossier: Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

Gepubliceerd: 27 januari 2020
Indiener(s): Corinne Ellemeet (GL), Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34768-16.html
ID: 34768-16
Origineel: 34768-15

Nr. 16 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN ELLEMEET EN WESTERVELD TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 15

Ontvangen 27 januari 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel II, onderdeel Aa, wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst en wordt «In artikel 2, tweede lid,» vervangen door «In het tweede lid».

2. Voor onderdeel 1 (nieuw) wordt een aanhef ingevoegd, luidende:

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • 2. In het derde lid wordt «Deze wet is niet van toepassing» vervangen door «Onverminderd de artikelen 16, onderdeel o, 78g, 79, eerste lid, en 82 is deze wet niet van toepassing».

II

In artikel II, onder B, onderdeel 2, wordt in de aanhef «wordt een onderdeel» vervangen door «worden twee onderdelen» en wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel n door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • o. toezicht op de naleving van de artikelen 8.3.1 en 8.3.2 van de Jeugdwet.

III

In artikel II, onderdeel D, wordt in de aanhef «wordt een artikel» vervangen door «worden twee artikelen» en wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 78g

De zorgautoriteit kan uit hoofde van haar taak, bedoeld in artikel 16, onder o, een aanwijzing geven aan een jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling als bedoeld in de artikelen 8.3.1 en 8.3.2 van de Jeugdwet die niet voldoet aan het bij of krachtens die artikelen bepaalde.

IV

In artikel II, onderdeel E, wordt «78f» vervangen door «78g».

V

In artikel II, onderdeel F, wordt na «78f» ingevoegd «, 78g».

VI

In artikel XVC worden na onderdeel A twee onderdelen ingevoegd, luidende:

Aa

In artikel 9.2, eerste lid, wordt «artikel 1a.1» vervangen door «de artikelen 1a.1, 8.3.1 en 8.3.2».

Ab

In artikel 9.5, eerste lid, vervalt «, de artikelen 8.3.1 en 8.3.2».

Toelichting

De indiener beoogt met dit amendement de controle op correcte financiële verslaglegging van jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde aanbieders (hierna kortweg: jeugdhulpaanbieders) over te hevelen naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In de AWtza wordt de financiële controle binnen het domein van de zorgverzekeringswet (zvw) en de wet langdurige zorg (Wlz) al overgeheveld van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar de NZa. Door de kwaliteitscontrole en de financiële controle te concentreren in de respectievelijke instellingen, zal de kwaliteit van de controle toenemen, doordat deze minder versnipperd zal zijn.

Door deze wijziging nu door te voeren wordt het makkelijker om in een later stadium, mocht dat gewenst zijn, de NZa en de IGJ meer controlerende taken te geven op de respectievelijke expertisegebieden van deze organisaties.

Ellemeet Westerveld