Kamerstuk 34768-15

Amendement van de leden Ellemeet en Westerveld over het beleggen van het financieel toezicht op jeugdzorg bij de NZa

Dossier: Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

Gepubliceerd: 22 januari 2020
Indiener(s): Lisa Westerveld (GL), Corinne Ellemeet (GL)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34768-15.html
ID: 34768-15
Wijzigingen: 34768-16

Nr. 15 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ELLEMEET EN WESTERVELD

Ontvangen 22 januari 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel II, onderdeel Aa, wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst en wordt «In artikel 2, tweede lid,» vervangen door «In het tweede lid».

2. Voor onderdeel 1 (nieuw) wordt een aanhef ingevoegd, luidende:

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • 2. In het derde lid wordt «Deze wet is niet van toepassing» vervangen door «onverminderd de artikelen 16, onderdeel o, 78g, 79, eerste lid, en 82 is deze wet niet van toepassing».

II

In artikel II, onder B, onderdeel twee, wordt in de aanhef «wordt een onderdeel» vervangen door «worden twee onderdelen» en wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel n door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • o. toezicht op de naleving van de artikelen 8.3.1 en 8.3.2 van de Jeugdwet.

III

In artikel II, onderdeel D, wordt in de aanhef «wordt een artikel» vervangen door «worden twee artikelen» en wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 78g

De zorgautoriteit kan uit hoofde van haar taak, bedoeld in artikel 16, onder o, een aanwijzing geven aan een jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling als bedoeld in de artikelen 8.3.1 en 8.3.2 van de Jeugdwet die niet voldoet aan het bij die artikelen bepaalde.

IV

In artikel II, onderdeel E, wordt «78f» vervangen door «78g».

V

In artikel II, onderdeel F, wordt na «78f» ingevoegd «, 78g».

VI

In artikel XVC worden na onderdeel A drie onderdelen ingevoegd, luidende:

Aa

In artikel 9.1 wordt, onder vernummering van het derde tot en met het zevende lid tot het vierde tot en met het achtste lid, na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 3. In afwijking van het eerste lid, wordt het onderzoek, voor zover het de controle betreft van de financiële verantwoording als bedoeld in de artikelen 8.3.1 en 8.3.2, uitgevoerd door de Nederlandse Zorgautoriteit, bedoeld in artikel 3 van de Wet marktordening gezondheidszorg.

Ab

Artikel 9.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «artikel 1a.1» vervangen door «de artikelen 1a.1, 8.3.1 en 8.3.2».

2. In het zevende lid wordt «vijfde tot en met zevende lid» vervangen door «zesde tot en met achtste lid».

Ac

In artikel 9.4, tweede lid, wordt «vijfde tot en met zevende lid» vervangen door «zesde tot en met achtste lid».

Ad

In artikel 9.5, eerste lid, vervalt «, de artikelen 8.3.1 en 8.3.2».

Toelichting

Met dit amendement beoogt de indiener de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ook verantwoordelijk te maken voor het financieel toezicht op aanbieders van jeugdhulp. Met de AWtza en de Wtza wordt het financieel toezicht van zorgaanbieders in de Zvw en de Wlz overgeheveld naar de NZa. In de derde nota van wijziging is ook een meldplicht voor nieuwe jeugdhulpaanbieders doorgevoerd. Hierdoor krijgt de IGJ ook zicht op de nieuwe aanbieders van jeugdzorg. De financiële controle op jeugdhulpaanbieders blijft zonder dit amendement primair bij gemeenten liggen. De indiener is van mening dat niet alle gemeente in Nederland over voldoende kennis en/of mensen beschikken om goede financiële controle op jeugdhulpaanbieders uit te voeren. Daarnaast kunnen de frauderende jeugdhulpaanbieders nu simpelweg in een andere gemeente opereren als ze gepakt worden met een ondeugdelijke financiële huishouding. De NZa beschikt wel over de kennis om de financiële controle op jeugdaanbieders goed te doen. Daarnaast dekt de controle van de NZa het hele land, waardoor frauderende aanbieders niet naar andere gemeenten kunnen uitwijken.

Ten tweede zal de financiële controle voor jeugdhulpaanbieders niet meer versnipperd zijn over verschillende gemeentes. Nu moeten aanbieders van jeugdhulp in verschillende gemeenten aan verschillende eisen voldoen. Dit kost aanbieders onnodig veel tijd en geld. Door een eenduidige controle te realiseren kunnen jeugdhulpaanbieders deze tijd ook weer investeren in het leveren van goede zorg.

Middels dit amendement beoogt de indiener een volledigere controle te bewerkstelligen voor de Jeugdzorg, doordat de kwaliteit door de IGJ wordt gecontroleerd en de controle van financiële aard door de NZa wordt gedaan.

Ellemeet Westerveld