Kamerstuk 34768-12

Amendement van het lid Hijink over geen winstuitkering bij direct of indirect financieel belang

Dossier: Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

Gepubliceerd: 6 mei 2019
Indiener(s): Maarten Hijink
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34768-12.html
ID: 34768-12
Wijzigingen: 34768-17

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID HIJINK

Ontvangen 6 mei 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In de artikel I, onderdeel D, wordt het voorgestelde artikel 5 als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Een instelling doet geen zorg of een andere dienst waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg of ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet verlenen door een organisatie waarin de directeur of bestuurders een direct of indirect financieel belang hebben.

Toelichting

Indiener vindt het niet gewenst dat winstuitkeringen via BV-constructies kunnen worden omzeild. Indiener wil met dit amendement regelen dat alle zorgaanbieders op grond van de Zvw en Wlz geen zorg en/of voorzieningen mogen uitbesteden aan onderaannemers waar bestuurders zelf directe of indirecte financiële belangen hebben.

Hijink