Gepubliceerd: 14 februari 2018
Indiener(s): Kathalijne Buitenweg (GL)
Onderwerpen: openbare orde en veiligheid recht strafrecht terrorisme
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34746-8.html
ID: 34746-8
Wijzigingen: 34746-12

Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID BUITENWEG

Ontvangen 14 februari 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel VI wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL VIA

Onze Minister van Justitie en Veiligheid zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. Tevens bevordert hij de indiening van een wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van strafvordering en enige andere wetten tot het vervallen van de mogelijkheden ter versterking van de strafrechtelijke en de strafvorderlijke mogelijkheden om terrorisme te bestrijden.

Toelichting

Dit amendement regelt dat een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel wordt opgenomen. De Minister zendt vijf jaar na inwerkingtreding van de wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. Tevens bevordert de Minister dat op dat moment tevens een wetsvoorstel wordt ingediend dat de maatregelen weer uit de wet worden gehaald. Het is dan aan het parlement om te besluiten de maatregelen te behouden of niet.

Buitenweg