Gepubliceerd: 1 juni 2017
Indiener(s): Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34730-XV-2.html
ID: 34730-XV-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in:

 • 1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en

 • 2. Werkgelegenheid;

 • 3. de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. De departementale begroting

1.1 Leeswijzer

In deze suppletoire begroting worden de Voorjaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en aldaar toegelicht. De indeling van deze suppletoire begroting sluit aan bij de begrotingsstructuur in de vastgestelde begroting 2017.

In deze suppletoire begroting is de besluitvorming in het kader van de Voorjaarsnota verwerkt, voorzover die neerslaat in de begrotingsgefinancierde uitgaven. Het betreft daarbij:

 • Macro-economische bijstellingen (conjunctuur);

 • Uitvoeringsbijstellingen (volume, lonen en prijzen);

 • Beleidsmaatregelen die de begroting 2017 raken.

Daarnaast is in deze suppletoire begroting een aantal budgettair neutrale herschikkingen tussen subartikelonderdelen opgenomen:

 • 1. Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma's een nadere toedeling gemaakt van het totaal van de apparaatsuitgaven en de algemene programma-uitgaven. Dit leidt tot verschuivingen tussen budgetten.

 • 2. De regelgeving (WKR) zoals onder andere de registratie van inhuur externen hebben ertoe geleid dat in de begroting verschuivingen zijn verwerkt tussen overige beleidsuitgaven en apparaatsuitgaven. Ook hiervoor zijn nog aanvullende verschuivingen noodzakelijk gebleken.

De organisatiestructuur van het departement is opgebouwd uit circa 35 organisatie-eenheden die alle een eigen budgetverantwoordelijkheid hebben. Het aantal budgetmutaties tussen dezelfde budgethouder en mutaties tussen budgethouders onderling is aanzienlijk. Om die reden is afgezien van het toelichten van de afzonderlijke mutaties. Herschikkingen tussen budgetten staan geclusterd in de toelichting opgenomen als «Budgettair neutrale herschikkingen binnen het artikel» en «Budgettair neutrale herschikkingen binnen SZW».

2. Het beeld

Overzicht met belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2017 (Voorjaarsnota) Bedragen x € 1.000
 

Uitgaven 2017

Artikelnr. 2017

Vastgestelde begroting 2017

33.601.940

alle

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

Compensatie vakantiedagen

1.758

1

Uitvoeringsmutaties macromutaties PW-uitk.

26.156

2

Kasschuif voorfinanciering bijstand

– 65.432

2

Uitvoeringsmutaties Toeslagenwet

– 5.524

2

Uitvoeringsmutaties AIO

19.503

2

Uitvoeringsmutaties Bijstand zelfstandigen

4.637

2

Uitvoeringsmutaties Wajong

6.650

4

Uitvoeringsmutatie IOW

4.325

5

Uitvoeringsmutaties KOT

27.374

7

Uitvoeringsmutaties AKW

– 30.236

10

Uitvoeringsmutaties WKB

23.254

10

Diverse mutaties uitvoeringskosten UWV

28.757

11

Diverse mutaties uitvoeringskosten SVB

3.508

11

Kasschuif dienstverlening Wajong

– 27.470

11

Mutaties Rijksbijdragen

– 1.565.410

12

Uitvoeringsmutaties remigratieregeling

– 1.972

13

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers

– 26.596

13

Leningen DUO

12.338

13

Toedeling Eindejaarsmarge

92.622

99

Toedeling loonbijstelling 2017

13.356

99

Toedeling prijsbijstelling 2017

10.702

99

Overboekingen naar GF

– 95.250

99

Diverse overboekingen andere ministeries

– 2.963

Div

Overige mutaties

– 4.638

Div

Stand na 1e suppletoire begroting 2017

32.060.665

 
Overzicht met belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2017 (Voorjaarsnota) Bedragen x € 1.000
 

Ontvangsten 2017

Artikelnr. 2017

Vastgestelde begroting 2017

1.768.281

alle

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

Uitvoeringsmutaties KOT

9.075

7

Uitvoeringsmutaties AKW en WKB

– 16.486

10

Mutaties apparaatsuitgaven

– 7.181

96

Diversen

176

Div

Stand na 1e suppletoire begroting 2017

1.753.865

 
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 1 Arbeidsmarkt. (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2017

Mutaties Amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

16.192

100

415

16.707

– 132

– 282

0

0

Uitgaven:

15.992

100

415

16.507

– 132

– 282

0

0

waarvan juridisch verplicht

90,40%

   

79,00%

       
                 

Inkomensoverdrachten

320

0

1.758

2.078

0

0

0

0

                 

Subsidies

3.009

0

0

3.009

0

0

0

0

                 

Opdrachten

7.843

100

– 551

7.392

– 132

– 282

0

0

                 

Bekostiging

203

0

0

203

0

0

0

0

                 

Bijdrage aan andere begrotingen

842

0

– 792

50

0

0

0

0

Ministerie van EZ

150

0

– 100

50

0

0

0

0

Ministerie van VWS

692

0

– 692

0

0

0

0

0

                 

Bijdrage agentschappen

3.775

0

0

3.775

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

24.000

0

0

24.000

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,415 miljoen bij de uitgaven.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten (€ 1,758 miljoen)

 • 1. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat vergoedingen uitgekeerd moeten worden aan werknemers die tijdens ziekte te weinig vakantiedagen hebben opgebouwd. De afhandeling van claims van niet opgebouwde verlofdagen duurt langer dan vooraf ingeschat. Hierdoor zijn er meer kosten in 2017 dan eerder geraamd (€ 1,758 miljoen).

Opdrachten (–/– € 0,551 miljoen)

 • 1. Er zijn 3 overboekingen met andere departementen verwerkt. Naar BZK is een bijdrage overgeboekt voor de pilot REVA (–/– € 0,152 miljoen). Naar EZ is –/– € 0,292 miljoen overgeboekt als bijdrage in het programma betatechniek. Naar VenJ is –/– € 0,075 overgeboekt voor het College voor de Rechten van de Mens (totaal –/– € 0,519 miljoen).

 • 2. Diverse overige budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 0,282 miljoen).

 • 3. Van het overgebleven budget arbeidswetten in 2016 is € 0,250 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2017 toegevoegd.

Bijdrage aan andere begrotingen Ministerie van EZ (–/– € 0,100 miljoen)

 • 1. Naar EZ is de jaarlijkse SZW-bijdrage aan het CTGB van –/– € 0,100 miljoen overgeboekt.

Bijdrage aan andere begrotingen Ministerie van VWS (–/– € 0,692 miljoen)

 • 1. Naar VWS is de jaarlijkse contributie aan de Gezondheidsraad van –/– € 0,650 miljoen en een bijdrage in de kosten van de helpdesk CLAP van –/– 0,042 miljoen overgeboekt.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2017

Mutaties Amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

6.703.093

– 5.600

98.431

6.795.924

– 347.062

– 336.271

– 227.297

– 131.458

waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0

Uitgaven:

6.802.144

– 5.600

67.306

6.863.850

– 335.660

– 326.033

– 217.297

– 129.458

waarvan juridisch verplicht

99,80%

   

100,00%

       
                 

Inkomensoverdrachten

6.642.731

0

42.516

6.685.247

– 337.178

– 326.727

– 217.267

– 131.428

                 

Macrobudget participatiewet uitkeringen en intertemporelen tegemoetkoming

5.897.767

0

26.156

5.923.923

– 340.861

– 327.860

– 217.554

– 131.673

Participatiebudget

0

0

0

0

0

0

0

0

WSW

0

0

0

0

0

0

0

0

Toeslagenwet

470.329

0

– 5.524

464.805

– 11.453

– 13.889

– 12.749

– 10.463

AIO

232.254

0

19.503

251.757

13.717

13.603

11.617

9.289

Bijstand zelfstandigen

35.857

0

4.637

40.494

1.419

1.419

1.419

1.419

Bijstand overig

1.600

0

0

1.600

0

0

0

0

Onderstand en re-integratie

4.924

0

– 2.256

2.668

0

0

0

0

(Caribisch Nederland)

               
                 

Garanties

50

0

0

50

0

0

0

0

                 

Subsidies

140.448

– 5.600

31.066

165.914

2.214

1.015

0

2.025

                 

Opdrachten

17.710

0

– 6.464

11.246

– 733

– 374

– 43

– 55

                 

Bekostiging

992

0

103

1.095

12

12

13

0

Nibud

0

0

0

0

0

0

0

0

ZonMw

992

0

103

1.095

0

0

0

0

                 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

213

0

85

298

25

41

0

0

ZonMw

213

0

85

298

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

2.572

0

0

2.572

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 67,306 miljoen bij de uitgaven.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten Macrobudget participatiewetuitkeringen (€ 26,156 miljoen)

 • 1. Het Macrobudget participatiewetuitkeringen 2017 is op basis van de verwerking van de voorlopige realisatie 2016 en conjunctuur (CEP) verhoogd (€ 26,156 miljoen) waarbij ook de meerjarige doorwerking is verwerkt.

  In deze reeks zit ook een terugboeking van de voorfinanciering 2016. Deze voorfinanciering is voor 2016 niet volledig nodig gebleken en conform afspraak is het resterende budget van –/– € 65,432 miljoen weer teruggeboekt naar latere jaren (2018–2025).

Inkomensoverdrachten Toeslagenwet (–/– € 5,524 miljoen)

 • 1. De raming van de Toeslagenwet is op basis van de volume- en prijsontwikkelingen in de Januarinota van het UWV opwaarts bijgesteld. Daarnaast heeft een grote groep Wajongers die voorheen een kleine aanvulling uit de TW ontvangen sinds 1 juli 2016 geen recht meer op TW als gevolg van de afbouw van de dubbele algemene heffingkorting. Dit leidt tot een kleine besparing van de TW-lasten (per saldo € 1,448 miljoen).

 • 2. Bij de CEP-raming is het WW-volume neerwaarts bijgesteld. Bij een lager WW-volume wordt er minder beroep gedaan op de TW. De TW-raming is daarom neerwaarts aangepast (–/– € 6,972 miljoen).

Inkomensoverdrachten AIO (€ 19,503 miljoen)

 • 1. De Begrotingsraming voor de AIO is aan de hand van nieuwe realisatiegegevens van de SVB opwaarts bijgesteld voor 2017 (€ 19,503 miljoen). Dit hangt vooral samen met een opwaartse bijstelling van het aantal verwachte huishoudens in de AIO en in mindere mate met een hogere gemiddelde AIO-uitkering.

Inkomensoverdrachten Bijstand zelfstandigen (€ 4,637 miljoen)

 • 1. Begrotingsgefinancierde regelingen worden gedurende het jaar aan uitvoeringsinstanties bevoorschot en achteraf exact afgerekend. De vastgestelde rijksbijdragen 2015 leiden tot een nabetaling (€ 1,419 miljoen).

 • 2. Gemeenten ontvangen daarnaast een aanvullende uitkering bovenop het door hen ontvangen budgetdeel als de aanvankelijk niet door SZW vergoede kosten 15% groter zijn dan dit budgetdeel. De aanvullende uitkering betreft de uitgaven boven deze 15% en worden nu uitbetaald over 2015 (€ 3,218 miljoen).

Inkomensoverdrachten Onderstand en re-integratie (Caribisch Nederland) (–/– € 2,256 miljoen)

 • 1. Het buget voor 2017 voor de armoedeprojecten Caribisch Nederland is naar BZK/KR overgemaakt (–/– 2,256 miljoen).

Subsidies (€ 31,066 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 2 (€ 1,972 miljoen).

 • 2. Budgettair neutrale herschikking voor de uitvoeringskosten UWV van de scholingsvouchers naar

artikel 11 (–/– € 2,000 miljoen).

 • 3. Budgettair neutreale herschikking binnen de SZW begroting (€ 0,175 miljoen)

 • 4. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de «dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt (dwsra)», subsidieregeling armoedeschulden en subsidieregeling «aanpak armoede onder onder kinderen» zijn er budgettair neutrale kasschuiven 2017 -2021 verwerkt (–/– € 4,715 miljoen).

 • 5. In verband met de Doorstart naar nieuw werk is voor 3 onderdelen budget overgeboekt van artikel 99: voor de sectorplannen € 27,897 miljoen, voor de DWSRA € 4,587 miljoen (via EJM) en voor de subsidieregeling armoede- en schuldenproblematiek € 3,150 miljoen (totaal € 35,634 miljoen).

Opdrachten (–/– € 6,464 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 2 naar het instrument subsidies (–/– € 2,070 miljoen).

 • 2. Diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 4,121 miljoen).

 • 3. Er zijn in totaal 5 overboekingen naar andere departementen opgenomen. Naar Fin is –/–€ 0,017 miljoen en –/–€ 0,002 miljoen overgeboekt voor het BTW-compensatiefonds, naar EZ is –/– € 0,082 miljoen overgeboekt voor statistiek Caribisch Nederland. Naar het Gemeentefonds is –/– € 0,083 miljoen overgeboekt voor City Deal Inclusive Stad en –/– € 0,089 miljoen overgeboekt voor het project pilot begeleiding kunstenaars Amsterdam (totaal –/– € 0,273 miljoen).

Bekostiging ZonMW (€ 0,103 miljoen)

 • 1. De programmakosten van ZonMW zijn door middel van budgettair neutrale herschikkingen op artikel 2 bij het instrument «Bekostiging» geboekt (€ 0,013 miljoen).

 • 2. Van het overgebleven budget kennisprogramma ZonMW in 2016 is € 0,090 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2017 toegevoegd.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's ZonMW (€ 0,085 miljoen)

 • 1. De apparaatskosten van ZonMW zijn door middel van budgettair neutrale herschikkingen op artikel 2 bij het instrument «Bijdrage aan ZBO's» geboekt (€ 0,085 miljoen).

Verplichtingen artikel 2 (€ 98,431 miljoen)

 • 1. Op artikel 2 zijn de verplichtingenmutaties € 31,125 hoger dan de uitgavenmutaties bij de subsidies. De grootste mutatie is de budgettair neutrale verplichtingenschuif van –/– € 10,000 miljoen per jaar van de jaren 2018 t/m 2020 naar 2017 (€ 30,000 miljoen) voor de subsidie aanpak van armoede onder kinderen. Door deze verplichtingenschuif naar 2017 kunnen dit jaar verplichtingen worden aangegaan voor de voor vier jaar te verstrekken subsidies voor de aanpak van armoede onder kinderen door de Stichtingen Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds, Jarige Job, Leergeld en Nationaal Fonds Kinderhulp. Het restant van € 1,125 miljoen heeft betrekking op kleine verschillen tussen het kasritme van de uitgaven en van de verplichtingen bij diverse subsidies, opdrachten, bekostiging en bijdrage aan ZBO's/RTW's.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 3 Arbeidsongeschiktheid. (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2017

Mutaties Amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

787

0

0

787

       

Uitgaven:

787

0

0

787

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht

100,00%

   

100,00%

       
                 

Inkomensoverdrachten

787

0

0

787

0

0

0

0

Ongevallenverzekering (Caribisch Nederland)

787

0

0

787

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Er zijn geen mutaties 1e suppletoire begroting voor beleidsartikel 3.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 4 Jonggehandicapten. (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2017

Mutaties Amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

3.239.793

0

– 29.350

3.210.443

29.562

29.594

41.637

42.088

Uitgaven:

3.239.793

0

– 29.350

3.210.443

29.562

29.594

41.637

42.088

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

   

100,00%

       
                 

Inkomensoverdrachten

3.145.234

0

6.650

3.151.884

29.562

29.594

28.637

29.088

Wajong

3.145.234

0

6.650

3.151.884

29.562

29.594

28.637

29.088

                 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

94.559

0

– 36.000

58.559

0

0

13.000

13.000

Re-integratie Wajong

94.559

0

– 36.000

58.559

0

0

13.000

13.000

                 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 29,350 miljoen bij de uitgaven.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten Wajong (€ 6,650 miljoen)

 • 1. Zowel de raming van de Wajong-uitkeringslasten (€ 4,989 miljoen) als de raming van de Wajong- tegemoetkoming (€ 1,661 miljoen) zijn op basis van uitvoeringsinformatie uit de Januarinota UWV bijgesteld.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's Re-integratie Wajong (–/– € 36,000 miljoen)

 • 1. In 2017 ontvangt het UWV ESF-gelden voor oude projecten. Daarom is de bevoorschotting in 2017 hierop aangepast en zijn de vrijgevallen middelen overgeboekt naar artikel 11, dienstverlening Wajong.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 5 Werkloosheid. (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2017

Mutaties Amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

190.345

0

– 2.300

188.045

9.421

17.983

21.883

30.675

Uitgaven:

190.345

0

– 2.300

188.045

9.421

17.983

21.883

30.675

Waarvan juridisch verplicht

90,10%

   

92,50%

       
                 

Inkomensoverdrachten

169.095

0

4.325

173.420

6.321

14.233

21.883

30.675

IOW

55.995

0

4.325

60.320

6.321

14.233

21.883

30.675

Cessantiawet (Caribisch Nederland)

100

0

0

100

0

0

0

0

Tijdelijke regeling aanpassing

113.000

0

0

113.000

0

0

0

0

dagloonbesluit

               
                 

Subsidies

5.000

0

7.900

12.900

18.400

3.750

0

0

                 

Opdrachten

16.250

0

– 14.525

1.725

– 15.300

0

0

0

                 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 2,300 miljoen bij de uitgaven.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten IOW (€ 4,325 miljoen)

 • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie uit de Januarinota is de gemiddelde jaaruitkering neerwaarts bijgesteld (–/– € 0,192 miljoen).

 • 2. Begrotingsgefinancierde regelingen worden gedurende het jaar aan uitvoeringsinstanties bevoorschot en achteraf exact afgerekend. Op basis van uitvoeringsinformatie uit de Januarinota is ingeschat dat de afrekening IOW 2016 in 2017 tot een nabetaling leidt (€ 0,995 miljoen).

 • 3. De gemiddelde IOW-duur neemt de komende jaren toe, omdat mensen als gevolg van de WW- duurverkorting eerder in de IOW instromen en door de AOW-leeftijdsverhoging later uitstromen. Het effect van de AOW-leeftijdsverhoging op de IOW-duur blijkt hoger dan eerder verwacht (€ 3,562 miljoen).

Subsidies (€ 7,900 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 5 (€ 14,750 miljoen).

 • 2. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de subsidie «tweede loopbaanadvies» en de subsidie «experiment meer werk» zijn er budgettair neutrale kasschuiven 2017–2019 verwerkt (–/– € 6,850 miljoen).

Opdrachten (–/– € 14,525 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 5 (–/– € 14,750 miljoen).

 • 2. Een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 0,225 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 6 Ziekte en zwangerschap. (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2017

Mutaties Amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

7.450

0

257

7.707

257

257

257

257

Uitgaven:

7.450

0

257

7.707

257

257

257

257

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

   

100,00%

       
                 

Inkomensoverdrachten

7.450

0

257

7.707

257

257

257

257

TAS

3.830

0

257

4.087

257

257

257

257

Ziekteverzekering (Caribisch Nederland)

3.620

0

0

3.620

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,257 miljoen bij de uitgaven.

Onderstaand wordt de mutatie toegelicht.

inkomensoverdrachten TAS (€ 0,257 miljoen)

Op basis van de recente realisatiecijfers van de SVB is de raming van de TAS naar boven bijgesteld (€ 0,257 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 7 Kinderopvang. (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp 2017

Mutaties Amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

2.597.959

0

27.923

2.625.882

36.606

23.801

10.877

– 1.752

Uitgaven:

2.597.959

0

27.923

2.625.882

36.606

23.801

10.877

– 1.752

Waarvan juridisch verplicht

99,20%

   

99,90%

       
                 

Inkomensoverdrachten

2.565.833

0

27.374

2.593.207

36.046

23.241

10.294

– 2.343

                 

Subsidies

5.372

0

500

5.872

500

500

500

500

                 

Opdrachten

2.986

0

– 23

2.963

– 23

– 23

0

0

                 

Bijdrage aan agentschappen

23.768

0

72

23.840

83

83

83

91

DUO

22.668

0

922

23.590

933

933

933

941

Justis

250

0

0

250

0

0

0

0

CIBG

850

0

– 850

0

– 850

– 850

– 850

– 850

                 

Ontvangsten

1.426.533

0

9.075

1.435.608

3.747

3.605

1.537

– 202

Ontvangsten algemeen

334.820

0

9.075

343.895

3.747

3.605

1.537

– 202

Werkgeversbijdrage kinderopvang

1.091.713

0

0

1.091.713

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 27,923 miljoen bij de uitgaven en € 9,075 bij de ontvangsten. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten (€ 27,374 miljoen)

 • 1. Het gebruik van kinderopvangtoeslag is in toeslagjaarjaar 2016 sterker gestegen dan ten tijde van de begroting 2017 werd verwacht. Dit leidt tot meeruitgaven in 2017. Daarnaast zijn de nieuwe (positieve) inzichten ten aanzien van de conjuncturele ontwikkeling in de raming verwerkt; het gebruik van kinderopvangtoeslag neemt ook hierdoor toe (€ 27,374 miljoen).

Subsidies (€ 0,500 miljoen)

 • 1. van het Gemeentefonds is € 0,500 overgeboekt voor het Expertisecentrum Toezicht en Handhaving Kinderopvang.

Opdrachten (–/– € 0,023 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW begroting (–/– € 0,023 miljoen).

Bijdrage aan agentschappen DUO (€ 0,922 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7 (€ 0,850 miljoen).

 • 2. Overboeking naar Financiën voor de kosten samenhangend met de uitwisseling van gegevens tussen de Belastingdienst en DUO omtrent het Landelijk Register Kinderdagverblijven en Peuterspeelzalen (–/– 0,032 miljoen).

 • 3. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 0,104 miljoen).

Bijdrage aan agentschappen CIBG (–/– € 0,850 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7 (–/– € 0,850 miljoen).

Ontvangsten algemeen (€ 9,075 miljoen)

 • 1. Belangrijkste verklaring is een wijziging van de verantwoordingssystematiek bij de Belastingdienst: ontvangen en betaalde boetes en rentes worden niet meer gesaldeerd bij de uitgaven, maar afzonderlijk bij de uitgaven en ontvangsten verwerkt. Voor 2017 leidt dit tot hogere ontvangsten (€ 9,075 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 8 Oudedagsvoorziening. (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2017

Mutaties Amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

24.887

0

– 224

24.663

– 230

– 431

– 481

– 489

Uitgaven:

24.887

0

– 224

24.663

– 230

– 431

– 481

– 489

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

   

100,00%

       
                 

Inkomensoverdrachten

24.887

0

– 224

24.663

– 230

– 431

– 481

– 489

MKOB

0

0

0

0

0

0

0

0

Overbruggingsregeling AOW (OBR)

4.478

0

– 224

4.254

– 230

– 431

– 481

– 489

AOV incl. tegemoetkoming (Caribisch Nederland)

20.409

0

0

20.409

0

0

0

0

Tijdelijke regeling inkomensondersteuning AOW

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Opdrachten

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 0,224 miljoen bij de uitgaven.

Onderstaand wordt de mutatie toegelicht.

Inkomensoverdrachten Overbruggingsregeling AOW (–/– € 0,224 miljoen)

 • 1. Een budgettair neutrale herschikking naar artikel 11 binnen de SZW-begroting (–/– € 0,224 miljoen).

  Het betreft een deel van de uitvoeringskosten dat eerder onder artikel 8 is opgenomen. Via deze technische (en budgettiar neutrale) herschikking worden deze uitvoeringskosten op het juiste begrotingsartikel (artikel 11 uitvoeringskosten) opgenomen.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 9 Nabestaanden. (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2017

Mutaties Amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

1.253

0

0

1.253

0

0

0

0

Uitgaven:

1.253

0

0

1.253

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

   

100,00%

       
                 

Inkomensoverdrachten

1.253

0

0

1.253

0

0

0

0

AWW (Caribisch Nederland)

1.253

0

0

1.253

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Er zijn geen mutaties 1e suppletoire begroting voor beleidsartikel 9.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 10 Tegemoetkoming ouders (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2017

Mutaties Amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

5.560.635

0

– 6.982

5.553.653

– 35.120

– 58.548

– 75.432

– 93.630

Uitgaven:

5.560.635

0

– 6.982

5.553.653

– 35.120

– 58.548

– 75.432

– 93.630

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

   

100,00%

       
                 

Inkomensoverdrachten

5.560.635

0

– 6.982

5.553.653

– 35.120

– 58.548

– 75.432

– 93.630

AKW

3.326.308

0

– 30.236

3.296.072

– 33.506

– 36.979

– 37.003

– 38.231

Kinderbijslagvoorziening BES

1.842

0

0

1.842

0

0

0

0

WKB

2.232.485

0

23.254

2.255.739

– 1.614

– 21.569

– 38.429

– 55.399

TOG

0

0

0

0

0

0

0

0

Kopje TOG

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

285.799

0

– 16.486

269.313

– 17.067

– 4.045

– 457

– 1.448

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 6,982 miljoen bij de uitgaven en –/– € 16,486 miljoen bij de ontvangsten. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten AKW (–/– € 30,236 miljoen)

 • 1. De raming van de uitkeringslasten AKW is bijgesteld op basis van de aangepaste volumeprognose van de SVB. Volgens de nieuwe raming zijn er minder kinderen en hebben minder huishoudens recht op AKW+. Daarnaast zijn in de raming nieuwe cijfers over de instroom van asielzoekers verwerkt (–/– 30,236 miljoen).

Inkomensoverdrachten WKB (€ 23,254 miljoen)

 • 1. Sinds de begroting 2017 zijn de beschikkingen voor toeslagjaar 2016 naar boven bijgesteld.

  Dit werkt door in de uitgaven 2017, bijvoorbeeld via nabetalingen. Daarnaast zijn in de raming nieuwe cijfers over de instroom van asielzoekers verwerkt (€ 22,254 miljoen).

 • 2. Per 1 januari 2017 wordt leenbijstand bij omzetting in bijstand om niet (een gift) fiscaal anders behandeld dan voorheen. Hierdoor heeft een kleine groep mensen recht op een hogere toeslag. Dit heeft vooral doorwerking in de WKB (€ 1,000 miljoen).

Ontvangsten (–/– € 16,486 miljoen)

De geraamde terugvorderingen over toeslagjaar 2016 zijn neerwaarts bijgesteld. Dit betekent dat er over 2016 minder terugontvangen zal worden. Dit slaat voor een belangrijk deel neer in 2017. (–/– € 16,486 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 11 Uitvoering. (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2017

Mutaties Amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

434.478

0

44.378

478.856

72.825

37.325

37.264

37.301

Uitgaven:

434.478

0

44.378

478.856

72.825

37.325

37.264

37.301

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

   

100,00%

       
                 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

433.842

0

44.378

478.220

72.825

37.325

37.264

37.301

Uitvoeringskosten UWV

326.381

0

40.263

366.644

70.990

35.289

35.178

35.207

Uitvoeringskosten SVB

101.192

0

3.882

105.074

1.718

1.919

1.969

1.977

Uitvoeringskosten IB

6.269

0

233

6.502

117

117

117

117

                 

Bijdrage aan nationale organisaties

636

0

0

636

0

0

0

0

Landelijke Cliëntenraad

636

0

0

636

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 44,378 miljoen bij de uitgaven.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Bijdrage aan ZBO's/RTW's Uitvoeringskosten UWV (€ 40,263 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ten behoeve van uitvoeringskosten Scholingsvouchers en de bijdrage aan de Programmaraad (€ 3,963 miljoen).

 • 2. Budgettair neutrale herschikking tussen begrotings- en premiegefinancierde uitvoeringskosten van het UWV (€ 28,757 miljoen).

 • 3. Om beter aan te sluiten bij het ritme van het budget voor de dienstverlening Wajong vindt er een budgettair neutrale kasschuif plaats van 2017 naar 2018 (–/– € 27,470 miljoen).

  Ditzelfde gebeurt voor de uitvoeringskosten van de compensatieregeling dagloonbesluit, –/– € 2,000 miljoen wordt van 2017 naar 2018 overgeboekt.

 • 4. In 2017 ontvangt het UWV ESF-gelden voor oude projecten. Daarom is de bevoorschotting re-integratie Wajong aangepast (artikel 4) en is € 36,000 miljoen overgeboekt naar de uitvoeringskosten Wajong.

 • 5. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 11 (–/– € 0,087 miljoen).

 • 6. Er zijn in totaal 5 overboekingen met andere ministeries geweest. Naar EZ is € 0,041 overgeboekt voor innovatie van het handelsregister. Van OCW (€ 0,046 miljoen), EZ (€ 0,025 miljoen) en VWS (€ 0,010 miljoen) is budget terugontvangen voor het niet doorgaan van de clustering rijksincasso in het eerste half jaar van 2017.

  Van VWS is € 0,060 miljoen ontvangen voor de uitvoeringskosten wijziging ZvW i.v.m. de overheveling burgerregelingen van ZIN naar CAK, (totaal € 0,100 miljoen).

 • 7. Het niet gebruikte budget van de mobiliteitscentra in 2016 wordt via de EJM doorgeschoven naar 2017 (€ 1,000 miljoen).

Bijdrage aan ZBO's/RWT's Uitvoeringskosten SVB (€ 3,882 miljoen)

 • 1. Een budgettair neutrale herschikking van artikel 8 binnen de SZW-begroting (€ 0,224 miljoen).

  Het betreft een deel van de uitvoeringskosten dat eerder onder artikel 8 is opgenomen. Via deze technische (en budgettiar neutrale) herschikking worden deze uitvoeringskosten op het juiste begrotingsartikel (artikel 11 uitvoeringskosten) opgenomen.

 • 2. Diverse mutaties in verband met dekkingen en reserveringen op de uitvoeringskosten (€ 3,508 miljoen).

 • 3. van VWS is € 0,150 miljoen budget ontvangen voor het grensinfopunt uitgevoerd door de SVB.

Bijdrage aan ZBO's/RTW's Uitvoeringskosten IB (€ 0,233 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting van artikel 2 (€ 0,146 miljoen).

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 11 (€ 0,087 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 12 Rijksbijdragen. (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2017

Mutaties Amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

13.957.930

0

– 1.565.410

12.392.520

– 586.130

– 455.537

– 506.951

– 523.481

Uitgaven:

13.957.930

0

– 1.565.410

12.392.520

– 586.130

– 455.537

– 506.951

– 523.481

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

   

100,00%

       
                 

Bijdrage aan sociale fondsen

13.957.930

0

– 1.565.410

12.392.520

– 586.130

– 455.537

– 506.951

– 523.481

Rijksbijdrage:

               

in kosten heffingskortingen AOW

2.088.700

0

5.500

2.094.200

20.500

36.400

48.100

56.400

vermogenstekort Ouderdomsfonds

11.657.100

0

– 1.573.500

10.083.600

– 608.700

– 493.900

– 557.000

– 581.800

tegemoetkoming arbeidsongeschikten

145.404

0

78

145.482

294

238

98

– 2

tegemoetkoming Anw-gerechtigden

6.968

0

0

6.968

0

0

0

0

zwangere zelfstandigen

59.758

0

2.512

62.270

1.776

1.725

1.851

1.921

kraamverlof

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 1.565,410 miljoen bij de uitgaven.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Rijksbijdrage in kosten heffingskortingen AOW (€ 5,500 miljoen)

 • 1. De raming is op basis van macro-economische gegevens uit het CEP bijgesteld (€ 5,500 miljoen).

Rijksbijdrage vermogenstekort Ouderdomsfonds (–/– € 1.573,500 miljoen)

 • 1. De raming is op basis van macro-economische gegevens uit het CEP bijgesteld (–/– € 1.573,500 miljoen).

Rijksbijdrage tegemoetkoming arbeidsongeschikten (€ 0,078 miljoen)

 • 1. De raming van de uitkeringslasten is op basis van uitvoeringsgegevens uit de Januarinota van het UWV aangepast (€ 0,078 miljoen).

Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen (€ 2,512 miljoen)

 • 1. De raming van de uitkeringslasten is op basis van uitvoeringsgegevens uit de Januarinota van het UWV aangepast (€ 2,512 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2017

Mutaties Amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

319.351

0

– 16.850

302.501

3.165

26.959

24.833

31.188

Uitgaven:

323.351

0

– 16.850

306.501

3.165

26.959

24.833

31.188

Waarvan juridisch verplicht

97,90%

   

43,00%

       
                 

Inkomensoverdrachten

45.314

0

– 1.972

43.342

– 2.476

– 3.004

– 3.486

– 3.966

Remigratieregeling

44.814

0

– 1.972

42.842

– 2.476

– 3.004

– 3.486

– 3.966

Inburgering

500

0

0

500

0

0

0

0

                 

Subsidies

9.940

0

3.203

13.143

2.300

800

200

200

Kennisinfrastructuur

3.240

0

0

3.240

800

800

200

200

Landelijk overleg Minderheden

0

0

0

0

0

0

0

0

Vluchtelingenwerk

1.032

0

375

1.407

0

0

0

0

Overige subsidies

5.668

0

2.828

8.496

1.500

0

0

0

                 

Opdrachten

23.785

0

– 3.887

19.898

– 2.732

– 1.232

– 120

– 200

Inburgering en integratie

22.085

0

– 3.887

18.198

– 2.732

– 1.232

– 120

– 200

Remigratie

1.700

0

0

1.700

0

0

0

0

                 

Bijdrage aan agentschappen

14.500

0

64

14.564

64

64

64

64

DUO

14.500

0

64

14.564

64

64

64

64

                 

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

105.215

0

– 26.596

78.619

– 7.252

19.684

7.212

7.719

COA

105.215

0

– 26.596

78.619

– 7.252

19.684

7.212

7.719

                 

Leningen

124.597

0

12.338

136.935

13.261

10.647

20.963

27.371

DUO

124.597

0

12.338

136.935

13.261

10.647

20.963

27.371

                 

Ontvangsten

600

0

0

600

0

0

0

0

Ontvansten algemeen

600

0

0

600

0

0

0

0

leningen

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 16,850 miljoen bij de uitgaven.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten remigratieregeling (–/– € 1,972 miljoen)

 • 1. Volumemutatie op basis van uitvoeringsgegevens overde remigratieregeling van de SVB (–/– € 1,972 miljoen).

Subsidies Vluchtelingenwerk (€ 0,375 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikking binnen de beleidsondersteunende budgetten van artikel 13 (€ 0,375 miljoen).

Subsidies overige subsidies (€ 2,828 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikking binnen de beleidsondersteunende budgetten van artikel 13 (€ 2,900 miljoen).

 • 2. Naar V&J is –/–€ 0,072 miljoen overgeboekt voor de subsidie MIND 2017.

Opdrachten Inburgering en integratie (–/– € 3,887 miljoen)

 • 1. Een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (–/– € 0,523 miljoen).

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de beleidsondersteunende budgetten van artikel 13 (–/– € 3,275 miljoen).

 • 3. Er zijn 4 overboekingen met andere departementen verwerkt. Naar het GF zijn bijdragen overgeboekt voor bijdrage Maassluis sinterklaasviering (–/– € 0,045 miljoen) en DU t.b.v. pilot Nederlandse kernwaarden bij gemeenten (–/– € 0,114 miljoen) en naar Fin is een bijdrage aan het BTW-compensatiefonds overgemaakt (–/–€ 0,010 miljoen). Tot slot is van VWS budget ontvangen voor de cohortstudie statushouders (€ 0,080 miljoen). Totaal van de overboekingen is –/– € 0,089 miljoen.

Bijdrage aan agentschap DUO (€ 0,064 miljoen)

 • 1. Een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 0,064 miljoen).

Bijdrage aan ZBO's/RTW's COA (–/– € 26,596 miljoen)

 • 1. De afname van de asielinstroom leidt tot lagere kosten voor maatschappelijke begeleiding (–/– € 17,545 miljoen).

 • 2. De afname van de asielinstroom leidt tot lagere kosten voor voorinburgering (–/– € 9,051 miljoen).

Leningen DUO (€ 12,338 miljoen)

 • 1. De verhoging van het budget voor de leningen aan asielzoekers (€ 12,338 miljoen) volgt uit een aanpassing van de raming als gevolg van nieuwe uitvoeringsgegevens.

Niet-beleidsartikelen

Artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2017

Mutaties Amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

277.949

500

– 2.375

276.074

– 3.623

– 1.083

– 26

– 3.249

Uitgaven:

278.324

500

– 2.375

276.449

– 3.623

– 1.083

– 26

– 3.249

                 

Personele uitgaven

211.226

500

– 1.390

210.336

– 1.614

3.267

3.939

1.188

waarvan eigen personeel

203.083

500

– 2.011

201.572

– 1.074

4.453

5.127

2.444

waarvan externe inhuur

5.443

0

421

5.864

– 740

– 1.386

– 1.388

– 1.456

waarvan overige personele uitgaven

2.700

0

200

2.900

200

200

200

200

                 

Materiele uitgaven

67.098

0

– 985

66.113

– 2.009

– 4.350

– 3.965

– 4.437

waarvan ICT

9.295

0

296

9.591

216

216

258

258

waarvan bijdrage aan SSO's

38.696

0

695

39.391

799

1.224

1.242

1.259

waarvan overige Materiele uitgaven

19.107

0

– 1.976

17.131

– 3.024

– 5.790

– 5.465

– 5.954

                 

Ontvangsten

28.777

0

– 7.181

21.596

– 9.131

– 5.909

– 5.005

– 7.361

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 2,375 miljoen bij de uitgaven en –/– € 7,181 miljoen bij de ontvangsten. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Eigen personeel (–/– € 2.011 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (€ 0,004 miljoen)

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 0,155 miljoen)

 • 3. Er zijn 5 overboekingen met andere departementen verwerkt. Van VWS is € 0,514 miljoen en van OCW is € 0,536 miljoen ontvangen voor de gezamenlijke kosten van het Leer- en Ontwikkelplein.

  Naar BZK is budget overgeboekt omdat de salarisbetaling van de PSG SZW voortaan door BZK zal gebeuren (–/– € 0,152 miljoen). Naar BZK is een bedrag overgeboekt als financiering van het leer en ontwikkelaanbod ABD (–/– € 0,039 miljoen). Naar V&J is een deel van het afpakbudget terug- geboekt i.v.m. verwerking taakstelling Rutte 2 (–/– € 0,037 miljoen). (totaal € 0,822 miljoen).

 • 4. Van het ongebruikte deel van het transitiebudget RSO in 2016 is € 3,958 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2017 toegevoegd.

 • 5. Om beter aan te sluiten bij het ritme van uitgaven voor van-werk-naar-werk is een budgettair neutrale kasschuif verwerkt van 2017 naar 2018 (–/– € 0,268 miljoen).

 • 6. Om beter uit aan te sluiten bij het ritme van de uitgaven van de transitiekosten van RSO is er een budgettair neutrale kasschuif verwerkt in de jaren 2017–2020 (–/– € 2,995 miljoen).

 • 7. Voor overlopende verplichtingen uit 2016 is € 0,111 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2017 toegevoegd.

 • 8. Er heeft een aanpassing van de begroting van de RSO plaatsgevonden vanwege een latere aansluiting van de Raad van de Rechtspraak. Daarnaast is er een herschikking geweest tussen de verschillende budgetten van de RSO op de begroting (–/– € 3,215 miljoen).

 • 9. Voor 2017 en verdere jaren is er € 0,010 miljoen per jaar aan loonprijsbijstelling HGIS geboekt.

 • 10. Compensatie voor het niet doorgaan van de doorbelasting van toezichtskosten aan BRZO-bedrijven (–/–€ 0,285 miljoen), zie ontvangsten op artikel 96.

externe Inhuur (€ 0,421 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (€ 0,150 miljoen).

 • 2. Van het overgebleven budget inhuur externen in 2016 is € 0,197 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2017 toegevoegd.

 • 3. Herschikking tussen de verschillende budgetten van RSO op de begroting (€ 0,074 miljoen).

Overig personele uitgaven (€ 0,200 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (€ 0,200 miljoen).

ICT (€ 0,296 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (€ 0,110 miljoen)

 • 2. Er is een overboeking geweest naar EZ voor de innovatie van het handelsregister (–/– € 0,042 miljoen).

 • 3. Herschikking tussen de verschillende budgetten van RSO op de begroting (€ 0,228 miljoen).

Bijdrage aan SSO's (€ 0,695 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (€ 0,170 miljoen)

 • 2. Er zijn 3 overboekingen met andere ministeries verwerkt. In verband met de centrale bekostiging van het Leer- en Ontwikkelplein bij SZW is er van VWS (€ 0,129 miljoen) en van OCW (€ 0,118 miljoen) budget overgeboekt. WenR heeft het te veel aan eigen vermogen van het RVB terugbetaald aan de gebruikers van de gebouwen (€ 0,487 miljoen)(totaal € 0,734 miljoen).

 • 3. Herschikking van de verschillende budgetten van RSO op de begroting (–/– € 0,209 miljoen).

Overige Materiele uitgaven (–/– € 1.976 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (–/– € 0,636 miljoen)

 • 2. Voor overlopende verplichtingen uit 2016 is € 0,149 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2017 toegevoegd voor de Inspectie.

 • 3. Herschikking van de verschillende budgetten van RSO op de begroting (–/– € 1,489 miljoen).

Ontvangsten (–/– € 7,181 miljoen)

 • 1. Het niet doorgaan van de doorbelasting aan BRZO-bedrijven van de toezichtkosten van inspecties zorgt voor een verlaging van de ontvangstenraming (–/– € 2,570 miljoen).

 • 2. Herschikking van de verschillende budgetten van RSO op de begroting (–/– € 4,611 miljoen).

Artikel 97 Aflopende regelingen (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2017

Mutaties Amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

0

0

0

0

0

0

0

0

Uitgaven:

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Programma-uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

Aflopende regelingen

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Er zijn geen mutaties 1e suppletoire begroting voor artikel 97.

Artikel 98 Algemeen. (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2017

Mutaties Amendemenden

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

37.717

0

2.265

39.982

957

1.186

115

174

Uitgaven:

37.749

0

2.900

40.649

957

1.186

115

174

                 

Subsidies

396

0

2.010

2.406

2.000

995

0

0

                 

Opdrachten

18.533

0

– 414

18.119

– 1.197

– 55

– 59

0

Handhaving

5.794

0

– 2.135

3.659

– 2.137

– 995

0

0

Opdrachten overig

12.739

0

1.721

14.460

940

940

– 59

0

                 

Bekostiging

3.455

0

750

4.205

0

0

0

0

Uitvoeringskosten Caribisch Nederland

3.455

0

750

4.205

0

0

0

0

                 

Bijdrage aan agentschappen

13.165

0

554

13.719

154

246

174

174

Agentschap SZW

12.500

0

534

13.034

154

246

174

174

Agentschap Ondernemend Nederland

505

0

0

505

0

0

0

0

Agentschap CJIB

160

0

20

180

0

0

0

0

                 

Bijdrage aan andere begrotingen

2.200

0

0

2.200

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

0

0

176

176

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 3,045 miljoen bij de uitgaven en en € 0,176 miljoen bij de ontvangsten. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Subsidies (€ 2,010 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 98 ten behoeve van subsidietoezeggingen SUWI-Net en LSI-structuur (€ 2,010 miljoen).

Opdrachten handhaving (–/– € 2,135 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 98 ten behoeve van SUWI-net en LSI-structuur (–/– € 2,010 miljoen).

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– 0,175 miljoen).

 • 3. Een overboeking ad –/– € 0,150 miljoen naar BZK ten behoeve van toolingkosten ENSIA.

 • 4. Voor overlopende verplichtingen uit 2016 is € 0,200 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2017 toegevoegd.

Opdrachten overig (€ 1,721 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 2,765 miljoen).

 • 2. Er zijn 3 overboekingen met andere departementen verwerkt.

  Een overboeking van –/– € 0,059 miljoen naar IenM voor MVI en een overboeking van –/– € 1,000 miljoen naar

  VWS voor de bijdrage vast budget SCP 2017. Van BZK is een overboeking van € 0,015 miljoen ontvangen voor onderzoek omtrent grensoverschrijdende mobiliteit (totaal –/– € 1,044 miljoen).

Bekostiging (€ 0,750 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ter dekking van de hogere uitgaven bij Rijksdienst Caribisch Nederland als gevolg van verschillen in de Euro-Dollar-koers (€ 0,750 miljoen).

Agentschap SZW (€ 0,534 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,178 miljoen)

 • 2. Via de Eindejaarsmarge is voor de uitvoeringskosten van de Regeling nabetaling vakantiedagen € 0,171 miljoen aan de begroting 2017 toegevoegd.

 • 3. Het af te romen overschot eigen vermogen van het Agentschap SZW over 2016 wordt overgeboekt naar 2017 ter dekking van extra uitgaven in 2017 (€ 0,176 miljoen).

Bijdrage aan CJIB (€ 0,020 miljoen)

 • 1. Van het overgebleven budget van de Inspectie in 2016 is € 0,020 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2017 toegevoegd.

Ontvangsten (€ 0,176 miljoen)

 • 2. Afroming van het overschot eigen vermogen van het Agentschap SZW over 2016 (€ 0,176 miljoen).

Verplichtingen artikel 98 (–/– € 0,635 miljoen)

 • 1. Op artikel 98 zijn de verplichtingenmutaties –/– 0,635 miljoen lager dan de uitgavenmutaties. Dit verschil wordt voor veroorzaakt op de opdrachten overig. Bij een al verstrekte opdracht wordt nu extra budget beschikbaar gesteld waardoor de uitgaven stijgen. De verplichtingen zijn al bij het verstrekken van de opdracht aangegaan.

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2017

Mutaties Amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

621.863

5.000

– 553.963

72.900

– 466.401

– 67.551

– 71.379

– 78.501

Uitgaven:

128.863

5.000

– 60.963

72.900

– 69.401

– 67.551

– 71.379

– 78.501

                 

Overige beleidsuitgaven

128.863

5.000

– 60.963

72.900

– 72.771

– 70.921

– 74.749

– 81.871

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

128.863

5.000

– 60.963

72.900

– 72.771

– 70.921

– 74.749

– 81.871

                 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 60,963 miljoen bij de uitgaven.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Onvoorzien (–/– € 60,963 miljoen)

 • 1. De toegekende Eindejaarsmarges (Rb-eng en SZA) zijn voorlopig op dit artikel geparkeerd (€ 92,622 miljoen). Een deel van de Eindejaarsmarge is al toegekend, zie punt 4.

 • 2. De toedeling van het Ministerie van Financiën voor loonbijstelling 2017 (€ 13,356 miljoen).

 • 3. De toedeling van het Ministerie van Financiën voor prijsbijstelling 2017 (€ 10,702 miljoen).

 • 4. Toedeling van de toegekende eindejaarsmarge naar begrotingsartikelen (–/– € 73,508 miljoen).

 • 5. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 1,100 miljoen).

 • 6. Er zijn 5 overboekingen naar het GF gedaan (totaal –/– € 95,250 miljoen): voor kinderen in armoede (–/– € 85,000), voor een impuls in de bemiddeling werkloze werkzoekende over de grens (–/– € 1,400 miljoen), voor een impuls klantprofielen door gemeente in arbeidsregio's (–/– € 3,100 miljoen), voor de herstructurering Wsw Oost-Groningen (–/– € 2,000 miljoen) en voor armoede onder ouderen (–/– € 3,750 miljoen).

 • 7. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de verplichtingen voor Oost-Groningen is er een neutrale kasschuif 2017–2020 verwerkt (€ –/– 5,500 miljoen).

 • 8. Compensatie voor het niet doorgaan van de doorbelasting van toezichtskosten aan BRZO-bedrijven (–/– € 2,285 miljoen), zie ontvangsten artikel 96.

Verplichtingen artikel 99 (–/– € 553,963 miljoen)

 • 1. Bij artikel 99 zijn de verplichtingenmutaties –/– € 493,000 miljoen lager dan de uitgavenmutaties.

  Dit verschil wordt verklaard door dat het verplichtingenritme en het kasritme van het LIV en de LKV's met elkaar in overeenstemming dienen te zijn (eerder werd abusievelijk verondersteld dat de verplichtingen voor liepen op de kasuitgaven), met deze boeking wordt dit gerealiseerd voor 2017 wat betreft de LIV (en voor 2018 wat betreft de LKV's met –/– € 397,000 miljoen).