Gepubliceerd: 1 juni 2017
Indiener(s): Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34730-XV-1.html
ID: 34730-XV-1

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 1 juni 2017

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV), van de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie, alle voor het jaar 2017 en vastgesteld bij de wet van 21 december 2016, Stb. 12;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake het agentschap voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (x € 1.000)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van ..., Stb. ...

Begroting 2017

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Bedragen x € 1.000

   

(1)

(2)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

33.991.682

33.601.940

1.768.281

– 2.003.785

– 1.541.275

– 14.416

               
 

Beleidsartikelen

           
               

1

Arbeidsmarkt

16.292

16.092

24.000

415

415

0

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

6.697.493

6.796.544

2.572

98.431

67.306

0

3

Arbeidsongeschiktheid

787

787

0

0

0

0

4

Jonggehandicapten

3.239.793

3.239.793

0

– 29.350

– 29.350

0

5

Werkloosheid

190.345

190.345

0

– 2.300

– 2.300

0

6

Ziekte en zwangerschap

7.450

7.450

0

257

257

0

7

Kinderopvang

2.597.959

2.597.959

1.426.533

27.923

27.923

9.075

8

Oudedagsvoorziening

24.887

24.887

0

– 224

– 224

0

9

Nabestaanden

1.253

1.253

0

0

0

0

10

Tegemoetkoming ouders

5.560.635

5.560.635

285.799

– 6.982

– 6.982

– 16.486

11

Uitvoeringskosten

434.478

434.478

0

44.378

44.378

0

12

Rijksbijdragen

13.957.930

13.957.930

0

– 1.565.410

– 1.565.410

0

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

319.351

323.351

600

– 16.850

– 16.850

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

           

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

278.449

278.824

28.777

– 2.375

– 2.375

– 7.181

97

Aflopende regelingen

0

0

0

0

0

0

98

Algemeen

37.717

37.749

0

2.265

2.900

176

99

Nominaal en onvoorzien

626.863

133.863

0

– 553.963

– 60.963

0

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (x € 1.000)

Suppletoire begrotingsstaat inzake het agentschap (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van ..., Stb. ...

Begroting 2017

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Bedragen x € 1.000

 

(1)

(2)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

Agentschap SZW

16.800

16.800

0

– 300

300

– 600

Totaal

16.800

16.800

0

– 300

300

– 600

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Agentschap SZW

1.150

0

0

0

Totaal

1.150

0

0

0