Kamerstuk 34675-25

Motie van het lid Stoffer over landelijk dekkende financiƫle arrangementen

Dossier: Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)

Gepubliceerd: 10 oktober 2018
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: bodem natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34675-25.html
ID: 34675-25

27,3 %
72,7 %

D66

50PLUS

SP

GL

PvdA

PVV

DENK

SGP

CDA

PvdD

VVD

FVD

CU


Nr. 25 MOTIE VAN HET LID STOFFER

Voorgesteld 10 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ten minste 5% tot 10% van de betrokken gebouweigenaren onvoldoende draagkracht heeft om sanering van asbestdaken te financieren, zeker ook in de agrarische sector;

van mening dat voorkomen moet worden dat gebouweigenaren zich vanwege het naderende verbod genoodzaakt voelen om asbest op illegale en onveilige wijze te saneren en te dumpen;

verzoekt de regering, in overleg met gemeenten en provincies met voldoende landelijk dekkende financiële arrangementen te komen om gebouweigenaren, zeker die met beperkte financiële draagkracht, te ondersteunen bij het saneren van asbestdaken;

verzoekt de regering tevens, in overleg met gemeenten en provincies de stortkosten voor asbest omlaag te brengen en daarbij ook de afvalstoffenheffing mee te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer