Kamerstuk 34675-21

Motie van het lid Kröger c.s. over een plan voor bestrijding van illegale asbeststort

Dossier: Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)

Gepubliceerd: 10 oktober 2018
Indiener(s): Gijs van Dijk (PvdA), Suzanne Kröger (GL), Cem Laçin
Onderwerpen: bodem natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34675-21.html
ID: 34675-21

Nr. 21 MOTIE VAN HET LID KRÖGER C.S.

Voorgesteld 10 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met de komende saneringsopgave voor asbestdaken veel asbest verwerkt moet worden en dat dit kosten met zich meebrengt,

overwegende dat de kans groot is dat hierdoor vaker asbest en met asbest vervuild bouwafval illegaal gestort wordt;

verzoekt de regering om, het aantal incidenten van illegale stort van asbest goed te monitoren en de Kamer hier jaarlijks over te informeren;

verzoekt de regering tevens om, een plan te ontwikkelen dat de illegale stort van asbest effectief kan bestrijden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Laçin

Gijs van Dijk