Kamerstuk 34675-13

Amendement van het lid Stoffer over saneringscapaciteit en de betaalbaarheid

Dossier: Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)

Gepubliceerd: 10 oktober 2018
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: bodem natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34675-13.html
ID: 34675-13

17,3 %
82,7 %

PvdD

FVD

PvdA

50PLUS

SP

SGP

DENK

GL

D66

VVD

CDA

CU

PVV


Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID STOFFER

Ontvangen 10 oktober 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 9.2.2.1a een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Bij de vaststelling van de regels, bedoeld in artikel 9.2.2.1a, eerste lid, onder a, wordt rekening gehouden met de verwachte beschikbaarheid van capaciteit om asbest en asbesthoudende producten te verwijderen en de betaalbaarheid hiervan.

Toelichting

Het voorliggende wetsvoorstel is in eerste instantie bedoeld als grondslag voor het vaststellen van een verbod op de aanwezigheid van asbestdaken. De indiener van dit amendement constateert dat invoering van een dergelijk verbod in de praktijk grote gevolgen kan hebben. Saneringscapaciteit is schaars. Bij het van kracht worden van een verbod per 2024 voorziet de indiener sterk oplopende prijzen. Verschillende gebouweigenaren zijn zonder ruggensteun niet in staat sanering te financieren. Dergelijke knelpunten kunnen zich ook voordoen bij andere in de toekomst mogelijk in te voeren verboden.

De indiener stelt daarom voor in het voorliggende wetsvoorstel vast te leggen dat bij de vaststelling van een verbod, en de daarbij vast te stellen gevallen, termijnen en saneringswijzen, rekening gehouden moet worden met de saneringscapaciteit en de betaalbaarheid van sanering.

Stoffer