Kamerstuk 34627-43

Nader gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Jetten ter vervanging van nr. 42 over full disclosure

Dossier: Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie)

Gepubliceerd: 30 januari 2018
Indiener(s): Rob Jetten (D66), Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34627-43.html
ID: 34627-43
Origineel: 34627-42

50,7 %
49,3 %

PvdA

CDA

VVD

50PLUS

DENK

SGP

GL

PvdD

FVD

D66

SP

CU

PVV


Nr. 43 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN JETTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 42

Ontvangen 30 januari 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel A, worden na het eerste onderdeel twee onderdelen ingevoegd, luidende:

1a. Het eerste lid, onderdeel y, komt te luiden:

y. rekening:

staat waarop een tegoed van garanties van oorsprong of certificaten van oorsprong kan worden geboekt in het elektronische systeem voor het uitgeven en innemen van garanties van oorsprong of certificaten van oorsprong en waarmee wordt bijgehouden voor welke hoeveelheid elektriciteit garanties van oorsprong of certificaten van oorsprong zijn verstrekt en aan wie de garanties van oorsprong of certificaten van oorsprong op enig moment toekomen;.

1b. Aan het eerste lid wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel ba door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

bb. certificaat van oorsprong:

gegevens op een rekening waarmee wordt aangetoond uit welke energiebron, niet zijnde een hernieuwbare energiebron, een hoeveelheid elektriciteit is opgewekt.

II

In artikel I, onderdeel J, wordt voor het eerste onderdeel een onderdeel ingevoegd, luidende:

01. In het eerste lid komt onderdeel h te luiden:

  • h. op verzoek van een producent vast te stellen of diens productie-installatie geschikt is voor de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit andere energiebronnen dan wel of sprake is van een installatie voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling, alsmede of de inrichting om te meten geschikt is voor de meting van de elektriciteit die met de productie-installatie wordt opgewekt en op een net of een installatie ingevoed;.

III

In artikel I worden na onderdeel AG vier onderdelen ingevoegd, luidende:

AG0a

Artikel 73 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vervanging van de punt aan het slot van het eerste lid, onderdeel b, door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • c. certificaten van oorsprong.

2. Het derde lid komt te luiden:

  • 3. Onze Minister boekt op aanvraag garanties van oorsprong als bedoeld in het eerste lid of certificaten van oorsprong op een daarbij aangegeven rekening, indien een in Nederland gevestigde producent bij deze aanvraag de gegevens omtrent de door de netbeheerder of door een andere tot meten bevoegde instantie gemeten opgewekte hoeveelheid elektriciteit overlegt.

AG00a

Aan artikel 75 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Een certificaat van oorsprong toont bij uitsluiting aan dat de daarop aangegeven hoeveelheid elektriciteit is opgewekt uit een andere energiebron dan hernieuwbare energiebronnen.

AG000a

In artikel 77, wordt «garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 73, eerste lid» telkens vervangen door: garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 73, eerste lid, of certificaten van oorsprong.

AG0000a

Na artikel 77 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 77a

  • 1. Een leverancier boekt als bewijs van levering van elektriciteit aan een in Nederland gevestigde eindafnemer, binnen één maand na de levering de hoeveelheid garanties van oorsprong of certificaten van oorsprong die correspondeert met de hoeveelheid elektriciteit die is geleverd aan een in Nederland gevestigde eindafnemer van zijn Nederlandse rekening af.

  • 2. Voor de toepassing van het eerste lid draagt de leverancier er zorg voor dat hij op de eerste dag van de kalendermaand van levering beschikt over de benodigde hoeveelheid garanties van oorsprong of certificaten van oorsprong op zijn Nederlandse rekening die overeenkomen met de aard van de leveringen.

IV

In artikel I wordt na onderdeel AJ een onderdeel ingevoegd, luidende:

AJa

Artikel 95k, derde lid, komt te luiden:

  • 3. De betrouwbaarheid van de opwekkingsgegevens van de elektriciteit waarvoor garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 73, eerste lid, of certificaten van oorsprong worden verstrekt, wordt door middel van die garanties van oorsprong of certificaten van oorsprong gewaarborgd.

Toelichting

Dit amendement zorgt voor 100% certificering van het stroometiket («Full Disclosure»), zodat meer transparantie ontstaat over de herkomst van elektriciteit in de Nederlandse energiesector. In de huidige situatie en in het wetsvoorstel geldt deze verplichting alleen voor duurzame elektriciteit, in de vorm van Garanties van Oorsprong (GvO’s). Het is onduidelijk voor de consument waar de resterende grijze elektriciteit vandaan komt en naartoe gaat. De consument heeft in een eerlijke elektriciteitsmarkt bovendien recht op inzicht in de herkomst en de werkelijke CO2-afdruk van grijze stroom.

Omdat het begrip «garantie van oorsprong» bij elektriciteit op grond van de Europese richtlijnen alleen gebruikt mag worden voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of HR-WKK-elektriciteit, wordt voor elektriciteit die is opgewekt uit andere dan hernieuwbare energiebronnen de term «certificaten van oorsprong» geïntroduceerd. De systematiek blijft verder gelijk aan die van garanties van oorsprong: een elektronisch systeem waarop de certificaten worden geboekt.

Met deze wijziging van de Elektriciteitswet 1998 wordt het voor leveranciers van elektriciteit verplicht om elke levering van elektriciteit aan een Nederlandse afnemer, ongeacht de bron, te onderbouwen met een garantie van oorsprong of een certificaat van oorsprong.

De verplichting om transparant te zijn over de herkomst van stroom maakt een betrouwbare vergelijking tussen leveranciers mogelijk. Het amendement zorgt bovendien voor een gelijk speelveld tussen producenten van groene en grijze elektriciteit. De Council of European Energy Regulators (CEER), waar de ACM lid van is, beveelt 100% transparantie aan voor de stroommarkt: zowel het groene als het grijze deel wordt dan volledig gecertificeerd zodat de herkomst duidelijk is. Oostenrijk en Zwitserland hebben volledige certificering reeds succesvol ingevoerd, het aandeel duurzame elektriciteit is daar gestegen. Er zijn geen technische bezwaren die volledige certificering in de weg staan, aangezien de productie van grijze stroom nu al geregistreerd wordt. CertiQ krijgt een centrale rol bij de uitgifte van de certificaten van oorsprong en moet haar systemen hier op inrichten. De kosten van invoering zijn beperkt en zijn voor consumenten verwaarloosbaar.

Het amendement voorziet niet in een transparantieverplichting voor gas uit niet-hernieuwbare bronnen omdat hier geen etiketteringsverplichting voor geldt.

Dik-Faber Jetten