Gepubliceerd: 29 november 2016
Indiener(s): Lilianne Ploumen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34620-XVII-2.html
ID: 34620-XVII-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in:

de departementale begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII);

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Voorstel van wet

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgaven van de begroting 2016 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) te verhogen met EUR 188,5 miljoen en de ontvangsten te verhogen met EUR 9,5 miljoen.

2. Leeswijzer

In de toelichting worden de wijzigingen welke zijn opgetreden in de omvang van de HGIS en de belangrijkste mutaties op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking toegelicht. Ten slotte volgt per artikel de nieuwe stand en een toelichting op de opmerkelijke verschillen.

Per artikel is een tabel opgenomen met de mutaties. De toelichting per beleidsartikel heeft betrekking op de kolom mutaties suppletoire begroting. Het aantal financiële instrumenten is aanzienlijk. Dat betekent dat er in sommige gevallen geen uitputtende opsomming is van de financiële instrumenten per artikelonderdeel.

Conform de Rijksbegrotingsvoorschriften en de Comptabiliteitswet van 2001 dienen de opmerkelijke verschillen tussen de oorspronkelijke en huidige raming te worden toegelicht. Daarbij wordt vanaf 2016 gebruik gemaakt van het financiële instrument. Ook is omschreven welke ondergrens gehanteerd moet worden, waarboven een uitgavenmutatie moet worden toegelicht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen beleidsmatige en technische mutaties. Op verplichtingenniveau worden mutaties groter dan 10% ten opzichte van de vorige stand, op artikelniveau toegelicht.

3. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2016

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII):

Het voorstel is om de uitgaven voor 2016 per saldo te verhogen met EUR 188,5 miljoen. De stijging wordt grotendeels veroorzaakt door een saldo van mutaties op de beleidsartikelen 1, 3, 4 en 5. Zie hieronder.

De raming van de instroom van asielzoekers in Nederland wordt ten opzichte van de Eerste Suppletoire Begroting 2016 aangepast van 58.000 naar 32.000 voor 2016 (zie ook de brief van 8 november «Ontwikkelingen asielinstroom in relatie tot opvang en huisvesting» aan Uw Kamer). De aangepaste raming heeft gevolgen voor de toerekening aan ODA voor de eerstejaarsopvang van vluchtelingen uit DAC-landen. Deze wordt verlaagd met in totaal EUR 460 miljoen, verdeeld over 2016 (EUR 290 miljoen) en 2017 (EUR 170 miljoen). Dit bedrag blijft onderdeel uitmaken van het ODA-budget. Het wordt overgeboekt van de begroting van Veiligheid en Justitie naar de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en wordt ingezet ten behoeve van het nog in te vullen meerjarige tekort op artikel 5.2/5.4 «nog te verdelen i.v.m. BNI en/of toerekeningen». Dit tekort is gemiddeld EUR 372 miljoen per jaar in de periode 2017 tot en met 2020.

Verder wordt bij Najaarsnota de ODA toerekening van de kosten voor eerstejaarsopvang asiel 2015 en 2016 gecorrigeerd met EUR 31 miljoen, vanwege een administratieve narekening waarbij bleek dat te veel aan ODA is toegerekend. Het bedrag wordt overgeboekt naar de BHOS begroting en komt ten goede aan het Noodhulpfonds. Middelen van het Noodhulpfonds kunnen flexibel worden ingezet over de jaren 2014–2017. De correctie vanaf 2017 bedraagt naar verwachting EUR 17 miljoen en wordt bij Voorjaarsnota verwerkt, waarmee de totale intensivering van het Noodhulpfonds op EUR 48 miljoen komt, waarvan EUR 45 miljoen voor de Dutch Relief Alliance.

In aanvulling op het bovenstaande vindt u hieronder een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2016 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII):

Bedragen x EUR 1 miljoen

Artikel

 

Mutatie

1.2

Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid

– 20,6

1.4

Dutch Good Growth Fund

– 34,0

3.3

Versterkt maatschappelijk middenveld

– 65,3

4.4

Noodhulpfonds

+ 31,0

5.2

Overig armoedebeleid

+ 268,0

Toelichting

Artikel 1

De daling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een lagere liquiditeitsbehoefte bij uitvoerder RVO op diverse programma’s voor internationaal ondernemen. De bevoorschotting is neerwaarts bijgesteld. Zo is bij het programma Partners for International Business (PIB) de liquiditeitsprognose neerwaarts bijgesteld en zo ook de kasverwachting voor DTIF i.v.m. de vertraagde opstart ervan. Daarentegen wordt het budget voor RVO verhoogd met EUR 2,4 miljoen voor aanvullende deelopdrachten.

Op artikel 1.4 is bij het Dutch Good Growth Fund in 2016 sprake van lagere uitgaven (EUR 34 miljoen). De totale vraag op het onderdeel «export financiering en verzekering» (onderdeel 3) binnen het DGGF valt in 2016 lager uit. In latere jaren wordt het budget voor DGGF verhoogd waardoor de totale meerjarige omvang van DGGF gelijk blijft.

Artikel 3

Bij Maatschappelijk middenveld is het budget met EUR 65 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de raming voor de eindafrekening MFS-II te hoog is gebleken en door de latere start van het Voice Programma en het Accountability Fund.

Artikel 4

In het kader van de toerekening aan ODA van de eerstejaarskosten van de opvang van asielzoekers is een aantal correcties doorgevoerd. Het hiermee gemoeide bedrag voor 2016 is vastgesteld op EUR 31 miljoen en wordt toegevoegd aan de BHOS begroting. Dit bedrag van EUR 31 miljoen komt ten goede aan het Noodhulpfonds op artikel 4.4.

Artikel 5

De uitgaven op dit artikel nemen toe met EUR 272 miljoen. Het budget is verhoogd vanwege de nieuwe raming van toerekening aan ODA van de eerstejaarsopvangkosten asielzoekers in 2016. De raming van de instroom is t.o.v. de eerste Suppletoire Begroting 2016 aangepast van 58.000 naar 32.000 in 2016.

4. Toelichting per beleidsartikel

Beleidsartikel 1

Beleidsartikel 1 Duurzame handel en investeringen Bedragen in EUR 1.000
     

Stand ontwerpbegroting 2016

Stand 1e suppletoire begroting 2016

Mutaties 2e suppletoire begroting 2016

Stand 2e suppletoire begroting 2016

     

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

 

325.230

362.137

115.893

478.030

             

Uitgaven:

         
             

Programma-uitgaven totaal

   

582.187

514.429

– 45.601

468.828

   

waarvan juridisch verplicht

     

99%

             

1.1

Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

15.695

15.645

– 814

14.831

             
 

Opdrachten

         
   

Beleidsondersteuning internationaal ondernemen

2.719

2.719

1.117

3.836

             
 

Bijdrage (inter)nationale organisaties

         
   

Contributies internationaal ondernemen

5.670

5.670

330

6.000

   

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

7.306

7.256

– 2.261

4.995

             

1.2

Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid

70.599

83.679

– 20.625

63.054

             
 

Subsidies

         
   

Starters International Business (SIB)/ Programma Strategische Beurzen

5.940

5.940

0

5.940

   

Partners for International Business (PIB)

11.732

11.732

– 4.000

7.732

   

Financieringsfaciliteit/Demontratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsstudies (DHI)

15.000

10.000

– 4.525

5.475

   

Package4growth non-ODA

0

0

0

0

   

Overig Programmatische Aanpak

2.500

1.780

0

1.780

   

PSO/2g@there

2.500

2.500

0

2.500

   

Dutch Trade and Investment Fund (DTIF)

0

18.800

– 13.800

5.000

             
 

Leningen

         
   

Finance for International Business (FIB)

1.000

1.000

– 700

300

             
 

Bijdragen aan agentschappen

         
   

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

26.000

26.000

2.400

28.400

   

Versterking economische functie (NBSO’s via RVO)

5.927

5.927

0

5.927

             

1.3

Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden

345.893

295.605

9.838

305.443

             
 

Subsidies

         
   

Transitiefaciliteit

500

2.050

– 375

1.675

   

Marktontwikkeling in het kader van private sector development

53.890

67.890

– 7.148

60.742

   

Wet en regelgeving

9.070

7.000

– 3.000

4.000

   

Financiele sectorontwikkeling

27.961

24.100

– 4.100

20.000

   

Versterking privaat ondernemerschap

67.284

46.910

12.590

59.500

   

Infrastructuurontwikkeling

94.803

50.000

12.863

62.863

   

Samenwerking bedrijfsleven en PPP’s

7.400

8.700

6.500

15.200

   

Versterking privaat ondernemerschap non-ODA

6.382

4.625

– 2.265

2.360

   

Technische assistentie DGGF

11.900

11.900

– 5.390

6.510

         

0

 
 

Bijdragen aan agentschappen

     

0

 
   

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

35.000

42.355

0

42.355

         

0

 
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

     

0

 
   

International Labour Organization

5.217

5.217

504

5.721

   

Partnershipprogramma ILO

5.000

5.500

0

5.500

   

International Finance Corporation

2.628

0

0

0

   

Landenprogramma’s ondernemingsklimaat

13.700

14.200

520

14.720

   

Bedrijfsmatige technische bijstand

1.709

1.709

0

1.709

             

1.4

Dutch Good Growth Fund: intensivering van ontwikkelingsrelevante investeringen in en handel met ontwikkelingslanden door het Nederlandse en het lokale bedrijfsleven, met de focus op het MKB en bij uitzondering en onder condities grootbedrijf

150.000

119.500

– 34.000

85.500

 

Subsidies/Leningen/Garanties

         
   

programma’s Dutch Good Growth Fund

150.000

119.500

– 34 000

85.500

             

Ontvangsten

   

23.463

93.032

500

93.532

             

1.10

Ontvangsten duurzame handel en investeringen

 

23.463

92.532

0

92.532

             

1.40

Ontvangsten DGGF

   

500

500

1.000

Verplichtingen

Op het verplichtingenbudget is er een stijging te zien van EUR 115 miljoen. Dit hangt met name samen met programma’s in het kader van Private Sector Development (PSD). Zo is het budget verhoogd ten behoeve van nieuwe meerjarige verplichtingen voor PUM (Programma Uitvoering Managers van het VNO-NCW) en het Vakbond Medefinanciering Programma (VMP) ter versterking van het privaat ondernemerschap. Verder is er een nieuwe verplichting aangegaan met Solidaridad van EUR 44 miljoen voor de periode 2016–2020.

Uitgaven

Artikel 1.2

De daling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een lagere liquiditeitsbehoefte bij uitvoerder RVO op diverse programma’s voor internationaal ondernemen. De bevoorschotting is neerwaarts bijgesteld. Zo is bij het programma Partners for International Business (PIB) de liquiditeitsprognose neerwaarts bijgesteld en zo ook de kasverwachting voor DTIF i.v.m. de vertraagde opstart ervan. Daarentegen wordt het budget voor RVO verhoogd met EUR 2,4 miljoen voor aanvullende deelopdrachten.

Artikel 1.3

De per saldo stijging van EUR 9 miljoen op dit subartikel hangt samen met aanpassingen in het kasritme van de onderliggende programma’s. Op de deelthema’s «financiële sector ontwikkeling» en «versterking privaat ondernemerschap» is er sprake van een verlaging en op de deelthema’s «marktontwikkeling», «samenwerking met het bedrijfsleven» en «infrastructuurontwikkeling» van een verhoging.

Artikel 1.4

Bij het DGGF is sprake van een verlaging van EUR 34 miljoen. De totale vraag op het onderdeel «export financiering en verzekering» (onderdeel 3) binnen het DGGF valt in 2016 lager uit. In latere jaren wordt het budget voor DGGF verhoogd waardoor de totale meerjarige omvang van DGGF gelijk blijft.

Beleidsartikel 2

Beleidsartikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water Bedragen in EUR 1 000
     

Stand ontwerpbegroting 2016

Stand 1e suppletoire begroting 2016

Mutaties 2e suppletoire begroting 2016

Stand 2e suppletoire begroting 2016

     

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

 

430.533

736.239

45.620

781.859

             

Uitgaven:

         
             

Programma-uitgaven totaal

   

623.820

643.256

– 1.532

641.724

   

waarvan juridisch verplicht

     

100%

             

2.1

Toename van voedselzekerheid

328.795

337.295

– 568

336.727

             
 

Subsidies

         
   

Internationaal onderwijsprogramma

32.700

2.700

– 2.700

0

   

Duurzame voedselproductie

73.500

3.500

– 3.500

 
   

Marktontwikkeling in het kader van voedselzekerheid

40.656

1.500

– 1.500

0

   

Voeding

17.000

0

0

 
             
 

Bijdragen (inter) nationale organisaties

         
   

Partnerschapsprogramma FAO

2.500

0

0

0

   

versterking ruraal ondernemersklimaat

20.596

0

0

0

   

Landenprogramma’s voedselzekerheid

141.843

140.343

9.242

149.585

             
 

Subsidies

         
   

Realiseren ecologisch houdbare voedselsystemen

0

34.700

– 9.700

25.000

   

Bevorderen inclusieve en duurzame groei in de agrarische sector

0

103.423

– 25.171

78.252

   

Kennis en capaciteitsopbouw t.b.v. voedselzekerheid

0

34.129

31.761

65.890

   

Uitbannen huidige honger en voeding

0

17.000

1.000

18.000

             

2.2

Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie

181.657

188.782

0

188.782

             
 

Subsidies

         
   

Integraal waterbeheer

26.623

31.623

0

31 623

   

Drinkwater en sanitatie

37.110

42.110

2.830

44.940

             
 

Bijdragen (inter) nationale organisaties

         
   

Wereldbank

5.000

5.000

0

5.000

   

Landenprogramma’s integraal waterbeheer

61.233

63.399

– 2.830

60.569

   

Landenprogramma’s drinkwater en sanitatie

51.691

46.650

0

46.650

             

2.3

Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering

113.368

117.179

– 964

116.215

             
 

Subsidies

         
   

Hernieuwbare energie

30.000

29.400

0

29.400

   

Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen en klimaat algemeen

39.744

41.564

– 2.100

39.464

             
 

Bijdragen (inter) nationale organisaties

         
   

Klimaat: algemene vrijwillige en verplichte bijdragen

14.240

14.416

– 176

14.240

   

GEF

20.000

20.750

0

20.750

   

UNEP

5.142

5.142

0

5.142

   

Landenprogramma’s klimaatbeleid

3.885

5.550

– 528

5.022

   

Landenprogramma’s milieubeleid; biodiversiteit en bossen

0

0

0

0

   

Landenprogramma’s klimaat, energie en milieutechnologie

0

0

0

0

   

Contributie IZA/IZT

357

357

– 31

326

Verplichtingen

Om de beleidsdoelstellingen te realiseren op het speerpunt «drinkwater en sanitatie» is het verplichtingenbudget verhoogd ten behoeve van diverse waterprojecten. Het betreft hierbij onder meer nieuwe bijdrage aan WASH Alliance (Water, Sanitation and Hygiene) en WSSC UNOPS (Water Supply and Sanitation Collaborative Council).

Uitgaven

Geen toelichting.

Beleidsartikel 3

Beleidsartikel 3 Sociale vooruitgang Bedragen in EUR 1 000
     

Stand ontwerpbegroting 2016

Stand 1e suppletoire begroting 2016

Mutaties 2e suppletoire begroting 2016

Stand 2e suppletoire begroting 2016

     

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

 

580.209

950.714

27.881

978.595

             

Uitgaven:

         
             

Programma-uitgaven totaal

   

855.642

854.286

– 51.116

803.170

   

waarvan juridisch verplicht

     

100%

             

3.1

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids

421.784

421.784

157

421.941

             
 

Subsidies

         
   

Centrale programma’s SRGR & HIV/aids

158.864

166.739

4.100

170.839

             
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
   

UNICEF

12.000

12.000

0

12.000

   

UNAIDS

20.000

20.000

0

20.000

   

SRGR; Strategische Alliantie Internationale NGO’s

1.500

1.875

0

1.875

   

Global Fund to Fight Aids, Malaria and Tuberculosis

54.000

54.000

0

54.000

   

UNFPA

60.000

65.000

– 1.000

64.000

   

WHO-PAHO

6.713

6.713

0

6.713

   

Partnershipprogramma WHO

11.683

11.683

0

11.683

   

Landenprogramma’s SRGR & HIV/aids

97.024

83.774

– 2.943

80.831

             

3.2

Gelijke rechten en kansen voor vrouwen

46.417

46.339

12.584

58.923

             
 

Subsidies

         
   

Vrouwenrechten en gendergelijkheid

31.939

32.358

12.550

44.908

             
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
   

UNWOMEN

9.000

9.000

0

9.000

   

Landenprogramma’s gelijke rechten en kansen voor vrouwen

5.478

4.981

34

5.015

             

3.3

Versterkt maatschappelijk middenveld

335.282

335.476

– 65.286

270.190

             
 

Subsidies

         
   

Vakbondsmedefinancieringsprogramma

4.000

3.678

0

3 678

   

SNV programma

7.000

7.000

– 7.000

0

   

Versterking maatschappelijk middenveld

323.000

323.000

– 58.286

264.714

   

Twinningsfaciliteit Suriname

1.282

1.798

0

1.798

             

3.4

Toename van het aantal goed opgeleide professionals, versterking van hoger- en beroepsonderwijsinstellingen en het bevorderen van beleidsrelevant onderzoek

52.159

50.687

1.429

52.116

             
 

Subsidies

         
   

Onderzoekprogramma’s

4.000

3.000

138

3.138

   

Onderwijsprogramma’s

0

121

960

1.081

   

Internationale hoger onderwijsprogramma’s

45.459

45.459

0

45.459

             
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
   

Landenprogramma’s hoger onderwijs

2.000

1.150

0

1.150

   

Landenprogramma’s onderwijs algemeen

700

957

331

1.288

   

Internationale onderwijsinstituten

0

0

0

 

Uitgaven

Artikel 3.2

Het budget voor gender wordt verhoogd als gevolg van de uitvoering van de motie Van Laar / Van Veldhoven (Kamerstuk 33 625, nr. 207), die verzoekt om gendergelijkheid te prioriteren in het Nederlands ontwikkelingsbeleid. Hierbij wordt blijvend ingezet op de versterking van Zuidelijke vrouwenorganisaties. De budgetverhoging stond aanvankelijk voor 2017 geraamd.

Artikel 3.3

Bij Maatschappelijk middenveld is het budget met EUR 65 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de raming voor de eindafrekening MFS-II te hoog is gebleken en door de latere start van het Voice Programma en het Accountability Fund.

Beleidsartikel 4

     

Stand ontwerpbegroting 2016

Stand 1e suppletoire begroting 2016

Mutaties 2e suppletoire begroting 2016

Stand 2e suppletoire begroting 2016

     

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

 

556.709

931.877

88.855

1.020.732

             

Uitgaven:

         
             

Programma-uitgaven totaal

   

557.571

894.080

19.048

913.128

   

waarvan juridisch verplicht

     

100%

             

4.1

Humanitaire hulp

 

218.017

243.092

0

243.092

             
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
   

UNHCR

42.000

42.000

0

42.000

   

Wereldvoedselprogramma

36.000

36.000

0

36.000

   

UNRWA

13.000

13.000

0

13.000

   

Noodhulpprogramma’s

127.017

147.092

3.908

151.000

             

4.3

Rechtstaatontwikkeling, wederopbouw, vredesopbouw, versterkte legitimiteit van democratische structuren en tegengaan van corruptie

189.554

450.988

– 11.952

439.036

             
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
   

landenprogramma’s legitieme en capabele overheid

1.085

1.272

– 115

1.157

   

Landenprogramma’s functionerende rechtsorde

98.394

71.726

9.363

81.089

   

Midden Amerika programma

3.760

3.760

– 3.735

25

   

Landenprogramma’s inclusieve en politieke processen; vredesdialoog en confilictpreventie

6.800

3.500

500

4.000

   

functionerende rechtsorde

10.000

10.000

0

10.000

   

Inclusieve politieke processen: vredesdialoog en conflictpreventie

34.645

34.645

0

34.645

   

Vredesdividend: werkgelegenheid en basisvoorzieningen

46.585

46.585

– 18.000

28.585

   

Legitieme en capabele overheid

19.275

19.275

35

19.310

   

Opvang in de regio

0

259.900

0

259.900

             

4.4

Noodhulpfonds

150.000

200.000

31.000

231.000

             
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

Noodhulpfonds

150.000

200.000

31.000

231.000

Verplichtingen

De verhoging op verplichtingen van EUR 57,8 miljoen hangt met name samen met de Addressing Root Causes Fund tender (ARC) voor de periode 2016–2021. Deze tender wordt aangegaan om de hoofdoorzaken van o.a. gewapende conflicten en instabiliteit aan te pakken in landen als Libanon en Sudan.

Uitgaven

Artikel 4.3

De verlaging met EUR 18 miljoen bij het deelbudget «Vredesdividend: werkgelegenheid en basisvoorzieningen» betreft een overheveling aan de ambassade in Kabul ten behoeve van het Afghanistan Reconstruction Trust Fund. Binnen het onderdeel «landenprogramma functionerende rechtsorde» wordt vervolgens, vanwege vertraging in de lopende programma’s en het niet tijdig starten van nieuwe activiteiten, op een aantal posten vanwege de politieke- en veiligheidssituatie de raming met EUR 9 miljoen verlaagd.

Artikel 4.4

Verder wordt bij Najaarsnota de ODA toerekening van de kosten voor eerstejaarsopvang van asielzoekers in 2015 en 2016 gecorrigeerd met EUR 31 miljoen, vanwege een administratieve narekening waarbij bleek dat te veel aan ODA is toegerekend. Het bedrag wordt overgeboekt naar de BHOS begroting en komt ten goede aan het Noodhulpfonds op artikel 4.4.

Beleidsartikel 5

   

Stand ontwerpbegroting 2016

Stand 1e suppletoire begroting 2016

Mutaties 2e suppletoire begroting 2016

Stand 2e suppletoire begroting 2016

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

 

176.071

199.859

147.862

347.721

             

Uitgaven:

         
             

Programma-uitgaven totaal

   

67.686

68.855

267.723

336.578

   

waarvan juridisch verplicht

 

95%

 

37%

             

5.1

Versterkte multilaterale betrokkenheid

151.852

154.480

– 315

154.165

             
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
   

UNDP

28.000

28.000

0

28.000

   

UNICEF

24.000

24.000

0

24.000

   

UNIDO

1.950

1.950

– 315

1.635

   

Middelenaanvullingen fondsen bij regionale ontwikkelingsbanken

75.828

75.828

0

75.828

   

Kapitaalaanvullingen bij regionale ontwikkelingsbanken

6.301

6.528

0

6.528

   

Speciale multilaterale activiteiten

6.773

9.174

0

9.174

   

Assistent-deskundigen programma

9.000

9.000

0

9.000

             

5.2

Overig armoedebeleid

 

– 93.166

– 100.625

268.038

167.413

             
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
   

Kleine activiteiten posten en cultuur en ontwikkeling

10.776

10.776

– 2.859

7.917

   

Voorlichting op het terrein van ontwikkelingssamenwerking

4.250

4.250

– 39

4.211

   

Schuldverlichting

50.940

50.311

– 1.000

49.311

   

Unesco

4.400

4.804

– 693

4.111

             
 

nog te verdelen i.v.m. wijzigingen BNP en/of toerekeningen

 

– 163.532

– 170.766

272.629

101.863

             

5.3

Bijdrage aan migratie en ontwikkeling

 

9.000

15.000

0

15.000

             
 

Subsidies

         
   

Migratie en ontwikkeling

3.100

3.100

0

3.100

             
 

Diversen

         
   

Migratie en ontwikkeling

5.900

11.900

0

11.900

             
 

Ontvangsten

 

164.737

164.737

9.000

173.737

             

5.20

Ontvangsten en restituties met betrekking tot leningen

 

43.561

43.561

0

43.561

             

5.21

Ontvangsten OS

 

121.176

121.176

0

121.176

             

5.22

Koersverschillen OS

 

pm

pm

9.000

9.000

Verplichtingen

De verhoging van het budget wordt voornamelijk ingezet ten behoeve van nieuwe middelenaanvullingen voor multilaterale banken en fondsen. Het betreft hier de African Development Bank (AfDB) en de Asian Development Bank (AsDB).

Uitgaven

Artikel 5.2

De uitgaven op dit artikel nemen per saldo toe met EUR 268 miljoen. Dit is met name het gevolg van de aanpassing van de instroomraming van eerstejaarsopvang van asielzoekers in 2016. De raming van de instroom is t.o.v. de eerste Suppletoire Begroting 2016 aangepast van 58.000 naar 32.000. De aangepaste raming heeft gevolgen voor de toerekening aan ODA voor de eerstejaarsopvang van vluchtelingen uit DAC-landen. Deze wordt verlaagd met in totaal EUR 460 miljoen, verdeeld over 2016 (EUR 290 miljoen) en 2017 (EUR 170 miljoen). Dit bedrag blijft onderdeel uitmaken van het ODA-budget. Het wordt overgeboekt van de begroting van Veiligheid en Justitie naar de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en wordt ingezet ten behoeve van het nog in te vullen meerjarige tekort op artikel 5.2/5.4 «nog te verdelen i.v.m. BNI en/of toerekeningen». Dit tekort is gemiddeld EUR 372 miljoen per jaar in de periode 2017 tot en met 2020.

Ontvangsten

De koerswinst over 2016 op de BHOS-begroting is geraamd op EUR 9 miljoen. Dit wordt veroorzaakt doordat het ministerie werkt met een vooraf vastgestelde wisselkoers ten opzichte van buitenlandse valuta (de zgn. corporate rate). Deze koers wordt met de presentatie van de begroting vastgesteld en voor het hele jaar gehanteerd. Omdat bij betalingen in buitenlandse valuta gedurende jaar een verschil ontstaat als gevolg van de werkelijk geldende koers, ontstaat een saldo. Voor 2016 wordt rekening gehouden met EUR 9 miljoen.