Gepubliceerd: 29 november 2016
Indiener(s): Lilianne Ploumen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34620-XVII-1.html
ID: 34620-XVII-1

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

29 november 2016

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII), vastgesteld bij de wet van 23 december 2015, Stb. 33; en gewijzigd bij de wet van 28 september 2016, Stb. 2016-414;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in: de departementale begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Wijziging van de begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van ..., Stb. ... Begroting 2016 Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

(bedragen in EUR 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

2.068.752

2.686.906

188.200

1.112.074

288.000

69.569

426.111

188.522

9.500

                     
 

Beleidsartikelen

2.068.752

2.686.906

188.200

1.112.074

288.000

69.569

426.111

188.522

9.500

                     

1

Duurzame handel en investeringen

325.230

582.187

23.463

36.907

– 67.758

69.569

115.893

– 45.601

500

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

430.533

623.820

 

305.706

19.436

 

45.620

– 1.532

 

3

Sociale vooruitgang

580.209

855.642

 

370.505

– 1.356

 

27.881

– 51.116

 

4

Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

556.709

557.571

 

375.168

336.509

 

88.855

19.048

 

5

Versterkte kaders voor ontwikkeling

176.071

67.686

164.737

23.788

1.169

0

147.862

267.723

9.000