Kamerstuk 34598-8

Bekrachtiging Voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen

Dossier: Voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen


Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 mei 2018

Op 3 april 2018 heeft de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen aanvaard (Handelingen I 2017/18, nr. 25, item 6). Het kabinet heeft dit voorstel van wet inmiddels voor bekrachtiging voorgedragen.

Het kabinet zal zorg dragen voor een zo spoedig mogelijke plaatsing in het Staatsblad en voor een inwerkingtredingsbesluit. De wet zal op 1 augustus 2018 in werking treden.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob