Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN ’T WOUT C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 91

Ontvangen 15 februari 2017

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel IA wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IB

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt binnen vier jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

In dit wetsvoorstel wordt er per AMvB ruimte geboden voor experimentele pilots (PIO). Hieruit moet blijken op welke manier er ruimte kan worden geboden met dezelfde kwaliteit en hoe deze regelruimte definitief in de Wko verankerd kan worden. Hierover wordt blijkens de memorie van toelichting in 2020 een besluit over genomen. Alvorens besluit wordt genomen, dient een evaluatie plaats te vinden.

Van ‘t Wout Yücel Pieter ma