Gepubliceerd: 7 februari 2017
Indiener(s): Sharon Gesthuizen (GL), Erik Ziengs (VVD)
Onderwerpen: economie handel
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34559-9.html
ID: 34559-9

Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ZIENGS EN GESTHUIZEN

Ontvangen 7 februari 2017

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIA

Onze Minister van Veiligheid en Justitie zendt in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Dit amendement voegt een evaluatiebepaling aan de wet toe. Omdat de effecten van het wetsvoorstel al op korte termijn meetbaar zijn, kan na drie jaar al een evaluatie van de wet plaatsvinden. Die evaluatie dient vervolgens binnen een half jaar aan de Kamers worden gezonden. De indieners zijn van mening dat voor een goede evaluatie zowel de ACM als ondernemers betrokken moeten worden bij deze terugkoppeling.

Ziengs Gesthuizen