Gepubliceerd: 16 maart 2017
Indiener(s): Lilianne Ploumen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-XVII-47.html
ID: 34550-XVII-47

Nr. 47 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 maart 2017

In het Wetgevingsoverleg van 7 november 2016 (Kamerstuk 34 550 XVII, nr. 37) heeft het kabinet u toegezegd de onderbouwing toe te zenden van de 15 indicatoren die sinds de memorie van toelichting 2017 in de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zijn opgenomen. Deze onderbouwing is per indicator vastgelegd in een methodologische notitie. U vindt de 15 methodologische notities in de bijlage1.

De methodologische notities zorgen ervoor dat:

  • helder is wat er precies gemeten wordt en hoe dit samenhangt met de beleidsdoelen;

  • de geselecteerde indicatoren daadwerkelijk meetbaar zijn;

  • de geselecteerde indicatoren eenduidig worden begrepen, toegepast en gemeten (definities zijn helder, geen meervoudige interpretatie mogelijk);

  • de verzamelde data van goede kwaliteit is;

  • iedere indicator eenduidig te aggregeren is;

  • hetgeen gemeten is verifieerbaar is (inclusief herleiding naar de bron).

Bij de keuze en onderbouwing van de indicatoren is zo veel mogelijk aangesloten bij internationale kaders en standaards, waaronder het monitoringsraamwerk van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

De notities worden gepubliceerd via rijksoverheid.nl, zodat organisaties die middelen ontvangen uit de BHOS-begroting hier bij hun monitoring en rapportage gebruik van kunnen maken.

De gekozen indicatoren geven een goed beeld. Tegelijkertijd is de complexiteit en reikwijdte van het beleidsterrein Ontwikkelingssamenwerking zodanig, dat de brede voortgang uiteraard ook kwalitatieve aspecten heeft die ter aanvulling op deze indicatoren van belang zijn.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen