Kamerstuk 34550-XVII-23

Motie van het lid Taverne over de keuzevrijheid van vrouwen in Afrika om al dan niet kinderen te krijgen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 10 november 2016
Indiener(s): Joost Taverne (VVD)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-XVII-23.html
ID: 34550-XVII-23

83,3 %
16,7 %

50PLUS

SP

GrBvK

Monasch

PvdD

CU

VVD

GrKÖ

D66

SGP

Houwers

CDA

GL

PVV

Van Vliet

Lid-Klein

PvdA


Nr. 23 MOTIE VAN HET LID TAVERNE

Voorgesteld 10 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat blijkens de 2016 World Population Data Sheet van het Population Reference Bureau de bevolking van sub-Sahara Afrika tussen 2015 en 2050 zal verdubbelen naar 2,5 miljard mensen en rond 2100 nogmaals verdubbeld zal zijn tot ruim 4 miljard;

overwegende dat deze explosieve toename van de bevolkingsomvang zal leiden tot meer instabiliteit in Afrika en meer migratie naar Europa;

verzoekt de regering, in het licht van de demografische ontwikkelingen in sub-Sahara Afrika, met het oog op het belang van geboortebeperking, de keuzevrijheid van vrouwen en meisjes in Afrika om zelf te bepalen of en, zo ja, hoeveel kinderen ze willen krijgen te bevorderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Taverne