Kamerstuk 34550-XVII-21

Motie van de leden Smaling en Voordewind over binnen deze kabinetsperiode tot tien substantiële imvo-convenanten komen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 10 november 2016
Indiener(s): Eric Smaling , Joël Voordewind (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-XVII-21.html
ID: 34550-XVII-21

21,3 %
78,7 %

Monasch

GrBvK

Houwers

D66

VVD

GL

SGP

SP

GrKÖ

50PLUS

PVV

Van Vliet

PvdA

PvdD

CU

Klein

CDA


Nr. 21 MOTIE VAN DE LEDEN SMALING EN VOORDEWIND

Voorgesteld 10 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de motie-Smaling/Voordewind (32 852, nr. 24) de regering verzocht om de evaluatie van de imvo-convenanten (internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen) aan te grijpen voor aanvullende maatregelen binnen sectoren waarin onvoldoende voortgang is;

voorts constaterende dat tot op heden slechts twee convenanten zijn afgesloten en de evaluatie geen uiteenzetting biedt van aanvullende maatregelen;

verzoekt de regering, voor de kerst alsnog te onderzoeken welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om binnen deze kabinetsperiode tot tien substantiële convenanten te komen en hierin specifiek te onderzoeken hoe tot imvo-wetgeving kan worden gekomen voor bedrijven en sectoren die geen convenant ondertekenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling

Voordewind