Kamerstuk 34550-XVII-16

Amendement van het lid Taverne over een verhoging met € 3 miljoen van de financiering ten gunste van UNFPA-supplies

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 10 november 2016
Indiener(s): Joost Taverne (VVD)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-XVII-16.html
ID: 34550-XVII-16

83,3 %
16,7 %

VVD

Van Vliet

GL

Monasch

PvdD

SP

PvdA

CU

50PLUS

D66

Houwers

SGP

Klein

PVV

GrKÖ

GrBvK

CDA


Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID TAVERNE

Ontvangen 10 november 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 3 Sociale vooruitgang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 3.000 (x € 1.000).

II

In artikel 3 Sociale vooruitgang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 3.000 (x € 1.000).

Toelichting

Blijkens recente cijfers van het Population Reference Bureau betekent de verwachte bevolkingstoename een zeer grote uitdaging voor het Afrikaanse continent. De oorzaken voor deze toename hebben onder meer te maken hebben met een gebrek aan kennis en middelen om aan gezinsplanning te doen, als gevolg waarvan de keuzevrijheid van vrouwen om te bepalen hoeveel kinderen ze willen krijgen wordt beperkt. Nederland heeft internationaal erkende toegevoegde waarde en een gespecialiseerd netwerk bij het bereiken van gemarginaliseerde mensen over gevoelige onderwerpen op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Teneinde de keuzevrijheid van vrouwen om zelf te bepalen of en hoeveel kinderen ze willen krijgen te vergroten, wordt via dit amendement de financiering ten gunste van UNFPA-supplies, verhoogd met € 3 miljoen in 2017.

Dekking wordt geboden door een vermindering van de niet juridisch verplichte bijdragen aan landenprogramma’s in beleidsartikel 3.1, waaronder in Mozambique.

Taverne