Kamerstuk 34550-VII-40

Uitvoering begrotingen 2016 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), van het Gemeentefonds (B) en van het Provinciefonds (C)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 20 december 2016
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-VII-40.html
ID: 34550-VII-40

Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2016

Hierbij informeer ik uw Kamer, vooruitlopend op de Slotwet 2016, over enkele zaken die in de realisatie van de begroting 2016 (uitgaven) raken aan het artikelniveau in de begrotingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C).

Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Artikel 1: Openbaar bestuur en democratie

Er is sprake van 3 beleidsmatige mutaties. Voor 2 mutaties leidt dit tot een herschikking binnen het artikel (OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders en het A&O-fonds vakmanschap). Hiervoor is budget beschikbaar, maar niet op het juiste instrument. De mutatie Oorlogsgraven Stichting (OGS) houdt verband met het verhogen van de subsidie. Hiervoor is dekking gevonden binnen het artikel.

  • OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV): De toekenning van de subsidieaanvraag aan de VNG is in twee tranches gesplitst. De mutatie ten behoeve van de tweede tranche is ca € 1,90 mln.

  • A&O-fonds vakmanschap: Dit betreft een subsidie (€ 0,4 mln.) voor een verkenning en uitvoering van het opzetten van een Ondersteuningsprogramma Vakmanschap en Professionalisering Gemeenten.

  • Oorlogsgravenstichting (OGS): Dit betreft een aanvulling van de subsidie (€ 0,3 mln.) aan de OGS die ten goede komt aan een nieuw herinnerings-, informatie- en educatiecentrum op het Ereveld Loenen.

Artikel 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

Naar verwachting zal op dit artikel sprake zijn van een lichte overschrijding op de uitgaven. Over de exacte omvang wordt uw Kamer bij Slotwet geïnformeerd.

Artikel 11. Centraal apparaat

Een aantal facturen met betrekking tot huur- en servicekosten (€ 1,3 mln.) is dit jaar alsnog doorbelast aan het Rijksvastgoedbedrijf en Doc-Direkt. Bij de opstelling van de 2e suppletoire begroting was nog niet duidelijk of deze posten gefactureerd zouden worden.

Gemeentefonds (B)

Bed, bad, brood

Vanaf de begroting van Veiligheid en Justitie wordt € 13 mln. overgeheveld naar het Gemeentefonds. Dit is bestemd voor een tegemoetkoming in de onkosten van gemeenten met een lokale bed, bad broodvoorziening voor de periode van 1 november 2015 tot en met 30 november 2016.

Verhoogde asielinstroom

De bijdragen aan gemeenten voor Verhoogde asielinstroom zullen nog worden aangepast aan de daadwerkelijke realisatie van geplaatste vergunninghouders. Daardoor zal de realisatie over 2016 lager zijn dan geraamd. Een deel van het verplichtingenbudget zal bij slotwet worden doorgeschoven naar 2017. Het bijbehorende kasbudget gaat ook mee naar 2017.

Integratie-uitkeringen Sociaal domein Participatie en Wmo

In verband met afrondingsverschillen bij de Integratie-uitkering Sociaal domein Participatie wordt in 2016 € 3.000 meer verplicht en uitgegeven. Daarnaast wordt, vanwege aansluiting tussen begroting en circulaire, een technische correctie verwerkt bij de Integratie-uitkering Wmo. Daardoor wordt € 13.000 meer verplicht en uitgegeven. Beide mutaties worden gecompenseerd vanuit de algemene uitkering.

Provinciefonds (C)

Algemene uitkering en decentralisatie-uitkering

De definitieve berekening van de uitkeringen aan de provincies over 2016 leidt naar verwachting tot een reallocatie tussen de algemene uitkering en decentralisatie-uitkering Ontwikkel/Overige Eigen Middelen (OEM) variabel.

Daarnaast is ter voorkoming van een negatieve algemene uitkering bij Noord-Brabant en Utrecht een (extra) verschuiving met in ieder geval genoemde decentralisatie-uitkering noodzakelijk. De omvang van de reallocatie(s) is begin 2017 bekend, nadat de laatste gegevens voor de berekening van de uitkering aan de provincies definitief zijn geworden.

De hiervoor genoemde onderwerpen hebben zich voorgedaan na de besluitvorming over de Najaarsnota 2016 (Kamerstuk 34 620, nr. 1) en maken geen onderdeel uit van de ramingen zoals opgenomen in de Tweede Suppletoire begrotingen 2016 (Kamerstuk 34 620 VII, Kamerstuk 34 620 B en Kamerstuk 34 620 C). De begrotingswijzigingen die met de genoemde onderwerpen samenhangen zullen als onderdeel van de realisatie van de begroting 2016, in de Slotwet 2016 worden verwerkt.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk