Kamerstuk 34550-VII-39

Verzoek om erkenning van het Bildts onder het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 16 december 2016
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-VII-39.html
ID: 34550-VII-39

Nr. 39 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 december 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente het Bildt heeft in februari per brief verzocht de Bildtse taal toe te voegen aan de lijst van beschermde talen onder hoofdstuk II van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. Aanleiding voor dit verzoek is de voorgenomen herindeling per 1 januari 2018 van de Friese gemeenten het Bildt, Franekeradeel en Menameradiel. Het college van burgemeester en wethouders van het Bildt maakt zich zorgen over de positie van het Bildts binnen de nieuw te vormen gemeente Waadhoeke, waar Bildtstaligen een kleine minderheid zullen zijn.

Het verzoek is voor advies voorgelegd aan de Taalunie ter toetsing aan de criteria van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden.1 Op basis van het advies heb ik besloten dat het Bildts niet kan worden erkend als een regionale taal of minderheidstaal in de zin van het Europees Handvest. In de bijlage2 treft u ter informatie het advies van de Taalunie en mijn besluit, dat ik aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente het Bildt heb verzonden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk