Gepubliceerd: 20 september 2016
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-VII-1.html
ID: 34550-VII-1

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

20 september 2016

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2017 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake het agentschap Rijksdienst voor Identiteitsgegevens voor het jaar 2017 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017
(Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

   

742.246

742.246

69.929

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Openbaar bestuur en democratie

30.567

30.567

21.965

2

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

212.670

212.670

12.714

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

161.709

161.709

5.374

7

Arbeidszaken overheid

30.340

30.340

820

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

11

Centraal apparaat

305.640

305.640

14.056

12

Algemeen

1.320

1.320

15.000

13

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

14

VUT-fonds

0

0

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake het baten-lastenagentschap voor het jaar 2017
(Bedragen x € 1.000)

Naam

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Rijksdienst voor identiteitsgegevens

163.739

163.739

0

Naam

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Rijksdienst voor identiteitsgegevens

13.500

3.000

Geraamde uitgaven van het departement verdeeld over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (Bedragen x € 1.000)

Geraamde uitgaven van het departement verdeeld over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (Bedragen x € 1.000)

Geraamde ontvangsten van het departement verdeeld over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (Bedragen x € 1.000)

Geraamde ontvangsten van het departement verdeeld over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (Bedragen x € 1.000)