Kamerstuk 34550-IV-44

Reactie op verzoek commissie inzake onderzoek sociaal minimum Caribisch Nederland

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 13 september 2017
Indiener(s): Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-IV-44.html
ID: 34550-IV-44

Nr. 44 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 september 2017

De beantwoording van het aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gerichte verzoek van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties om een brief inzake het concreet tijdpad voor het onderzoek inzake het sociaal minimum in Caribisch Nederland, die ik vanwege het onderwerp heb overgenomen, is in verband met het proces van de aanbestedingsprocedure eerst nu mogelijk.

Na een voortraject waarin andere opties zijn verkend, is een traject van meervoudige onderhandse aanbesteding gestart om een geschikte partij voor het onderzoek te vinden. Op basis van de ontvangen offertes is inmiddels een partij geselecteerd, zijnde bureau Regioplan. Na de formele gunning is Regioplan in de week van 11 september 2017 met de werkzaamheden van start gegaan.

De inhoud van de opdracht is overeenkomstig de onderzoeksopzet zoals ik die in mijn brief van 13 juni 2017 (Kamerstuk 34 550 IV, nr. 39) heb geschetst. De hoofdvragen hebben betrekking op zowel het sociaal minimum als op hoe de inkomens in Caribisch Nederland zich daartoe verhouden. De volgende deelvragen zijn daarbij een leidraad:

  • Wat zijn de noodzakelijke uitgaven en daarmee verbonden kostenposten;

  • Welke reële kosten zijn hieraan verbonden;

  • Wat is het totale inkomen van verschillende huishoudsamenstellingen;

  • Uit welke inkomensbestanddelen bestaat het inkomen van verschillende huishoudsamenstellingen;

  • Welke rol speelt de informele economie bij het generen van voldoende inkomen om in het levensonderhoud te kunnen voorzien;

  • Welke strategieën passen burgers toe, gegeven de verhouding tussen inkomen en noodzakelijke uitgaven, om rond te komen.

Overeenkomstig het verzoek van uw Kamer om de resultaten spoedig op te leveren, wordt ingezet op een looptijd van het onderzoek van circa een half jaar. Dit betekent dat de planning is gericht op oplevering per maart/april 2018.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma