Kamerstuk 34550-IV-41

Informatie over de termijn van aanstelling van de Rijksvertegenwoordiger

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 30 augustus 2017
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-IV-41.html
ID: 34550-IV-41

Nr. 41 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 augustus 2017

Naar aanleiding van uw brief d.d. 23 augustus 2017 inzake de termijn van aanstelling van de Rijksvertegenwoordiger bericht ik u als volgt. In het voorjaar van 2014 heb ik u geïnformeerd over de procedure en de profielschets voor de benoeming van een nieuwe Rijksvertegenwoordiger (Kamerstuk 33 750 IV, nrs. 38 en 40).

De aanstellingstermijn voor de Rijksvertegenwoordiger is wettelijk bepaald op 6 jaar (artikel 188, eerste lid van de WolBES). In mijn brief van 21 maart 2014 heb ik aangekondigd te bezien of aanpassing van de WolBES op korte termijn tot de mogelijkheden behoort, maar hoe dan ook bij de aanstelling van de nieuwe Rijksvertegenwoordiger het uitgangspunt te hanteren van verkorting van de ambtstermijn tot drie jaar (met de mogelijkheid van eenmaal herbenoeming met drie jaar). Vooruitlopend op een eventuele wijziging van de WolBES is daarom in de profielschets van de Rijksvertegenwoordiger benoemd dat het aspect van de verkorting van de duur van de ambtstermijn in de sollicitatieprocedure aan de orde zal komen.

Ter uitvoering van de profielschets en sollicitatieprocedure hebben dit jaar enkele tussentijdse gesprekken plaatsgevonden met de Rijksvertegenwoordiger die met ingang van 1 september 2014 is benoemd.

Naar aanleiding van deze gesprekken is besloten dat de heer Gilbert Isabella tot het eind van dit jaar in functie zal blijven. Daarmee kan invulling worden gegeven aan een zorgvuldige overdracht. Graag spreek ik reeds nu mijn erkentelijkheid uit voor zijn inzet.

Over de procedure om te komen tot vervulling van de vacature zal uw Kamer nader worden bericht.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk