Kamerstuk 34550-IV-40

Voortgangsrapportages Curaçao en Sint Maarten

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 6 juli 2017
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-IV-40.html
ID: 34550-IV-40

Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juli 2017

Hierbij bied ik u de eenentwintigste voortgangsrapportage aan van de Voortgangscommissie Curaçao en de vierentwintigste tot en met zesentwintigste voortgangsrapportage van de Voortgangscommissie Sint Maarten1.

Zoals in mijn brief aan uw Kamer van 2 november 2016 (Kamerstuk 34 550 IV, nr. 17) reeds is aangekondigd, is de eenentwintigste rapportage van de voortgangscommissie Curaçao tevens de laatste. Sedert mei 2011 heeft de voortgangscommissie Curaçao periodiek gerapporteerd aan het Ministerieel Overleg over de voortgang van de uitvoering van de plannen van aanpak voor de gevangenis SDKK en het Korps Politie Curaçao, KPC. In de laatste rapportage adviseert de commissie aan het Ministerieel Overleg om te besluiten tot beëindiging van de plannen van aanpak, omdat beide organisaties nagenoeg hun plannen hebben uitgevoerd. Ook meent de commissie dat de huidige leiding in staat moet worden geacht hun organisaties verder te ontwikkelen. De conclusie van de commissie is dat zowel het KPC als de SDKK aan hun verplichtingen tot opbouw van hun organisaties hebben voldaan. Ook wordt in de laatste rapportage ingegaan op de effectiviteit van het instrument van een voortgangscommissie die toeziet op plannen van aanpak.

Bij Ministerieel Overleg van 29 juni 2017 hebben de Minister-President van Curaçao en ik het besluit genomen dat de taken van de voortgangscommissie Curaçao per 1 juni 2017 zijn voltooid en de commissie derhalve geen werkzaamheden meer verricht. Desondanks blijft de Algemene Maatregel van Rijksbestuur (AMvRB) van kracht aangezien deze eveneens ziet op de plannen van aanpak voor Sint Maarten, die nog niet zijn afgerond.

Zoals eerder met uw Kamer is gedeeld, wordt de Samenwerkingsregeling inzake de twee resterende plannen van aanpak op Sint Maarten voortgezet. Het gaat om het politiekorps (KPSM) en de gevangenis Pointe Blanche. Hierover treft u drie rapportages aan.

Op 30 juni 2017 heeft de Rijksministerraad, op voordracht van de Minister-President van Sint Maarten, ingestemd met het ter tekening voorleggen van het koninklijk besluit inzake de benoeming van de heer Jason Rogers als Sint Maartens lid van de Voortgangscommissie. Deze positie was sinds 1 december 2014 vacant.

Over de voortgang houd ik uw Kamer zoals afgesproken periodiek op de hoogte.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk