Kamerstuk 34550-IV-35

Informatie over de verkiezingen op Curaçao

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 1 mei 2017
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-IV-35.html
ID: 34550-IV-35

Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 mei 2017

Vrijdag 28 april jl. hebben de verkiezingen voor de Staten van Curaçao plaatsgevonden. De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties uit uw Kamer heeft mij per brief van 19 april jl. verzocht u periodiek te informeren over de voortgang daarvan. In deze brief ga ik in op het verloop en de uitslag van de verkiezingen.

Op 3 april jl. heeft de Koninkrijksregering twee besluiten genomen (Kamerstuk 34 550 IV, nr. 33). Ten eerste dat de Gouverneur terecht het ontwerp-besluit van het interim-kabinet Pisas, dat het ontbindingsbesluit van het kabinet-Koeiman ongedaan wilde maken, niet heeft vastgesteld. Ten tweede heeft zij bij algemene maatregel van rijksbestuur de verantwoordelijkheid voor het ordentelijk verloop van de verkiezingen in handen van de Gouverneur gelegd. Beide besluiten zijn genomen in het kader van de waarborgfunctie van het Koninkrijk. Het was in het belang van de rechtsstaat en deugdelijk bestuur dat de reeds rechtmatig uitgeschreven verkiezingen doorgang zouden vinden, en de bevolking zich kon uitspreken.

De verkiezingen zijn rustig en in goede orde verlopen. Dit is ook het algemene beeld van de internationale waarnemers die op verzoek van de regering van Curaçao, met inschakeling van het Koninkrijk, in het bijzonder mijn collega van Buitenlandse Zaken, zijn gevraagd toezicht te houden. Afgezien van enkele kleine incidenten, die geen invloed op het proces van de verkiezingen hebben gehad, zijn de verkiezingsdag en de daaropvolgende nacht rustig verlopen. Daarvoor verdienen de Gouverneur en de instanties, zoals het Hoofdstembureau en de politie, die nauw met haar hebben samengewerkt om dit ordentelijke verloop te waarborgen alle lof.

De officiële uitslag van de verkiezingen wordt op woensdag 3 mei a.s. bekend gemaakt. Zoals het er thans naar uitziet heeft de partij PAR 6 zetels behaald, de partij MAN 5 zetels, de partij MFK 5 zetels, de partij Korsou di Nos Tur 2 zetels, de partij PS 1 zetel, de partij PIN 1 zetel en de partij MP 1 zetel. De opkomst ligt rond de 76 procent en is daarmee ongeveer even hoog als bij de voorlaatste verkiezingen op 5 oktober 2016.

Zoals gebruikelijk wordt na de verkiezingen een informateur benoemd. De Gouverneur is inmiddels gestart met de consultaties, gericht op de vorming van een nieuwe regering op basis van de (voorlopige) uitkomst van de verkiezingen. Naar ik heb begrepen heeft de Gouverneur dit weekend gesprekken gevoerd met de leden van het Hoofdstembureau, met de internationale waarnemers en met de gebruikelijke adviseurs, te weten de ondervoorzitter van de Raad van Advies, de Voorzitter van de Staten en de Minister van Staat. De lijsttrekkers van de partijen die 1 of meer zetels in de Staten hebben verworven worden uitgenodigd voor 2 en 3 mei; op 1 mei heeft Curaçao een officiële feestdag, waarop alle overheidsdiensten gesloten zijn.

De uitkomsten van de consultaties en de benoeming van een (in)formateur dienen we af te wachten. Niettemin kijk ik zeer uit naar een vruchtbare samenwerking met de nieuwe regering.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk