Kamerstuk 34550-IV-30

Informatie over de verkiezingen op Curaçao

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 31 maart 2017
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-IV-30.html
ID: 34550-IV-30

Nr. 30 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 maart 2017

Tijdens het debat met uw Kamer over de consequenties van de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor het Statuut op donderdag 30 maart jl. heb ik u toegezegd u nader te zullen informeren over de verkiezingen op Curaçao (Handelingen II 2016/17, nr. 62, debat over de consequenties van de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor het Statuut).

Bij brief van 21 maart 2017 (Kamerstuk 34 550 IV, nr. 28) heb ik uw Kamer geïnformeerd over de situatie omtrent de verkiezingen op Curaçao. Op 24 maart 2017 is het interim-kabinet Pisas geïnstalleerd. Het interim-kabinet heeft direct na aantreden te kennen gegeven de verkiezingen te willen uitstellen. Hiertoe hebben zij op 27 maart 2017 een ontwerpLandsbesluit voorgelegd aan de Gouverneur, waarin wordt bepaald het Landsbesluit van 12 februari jl., dat strekte tot ontbinding van de Staten en het uitschrijven van nieuwe verkiezingen, in te trekken. De Minister van Bestuur, Dienstverlening en Planning van Curaçao heeft het mandaat aan het Hoofdstembureau ingetrokken. Gelijktijdig hebben meerdere individuele Statenleden een verzoekschrift voorgelegd aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, vanwege vermeende strijdigheid van de verkiezingen op 28 april 2017 met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het Europees Hof heeft hierop op 29 maart jl. gereageerd met de mededeling dat het verzoekschrift buiten het bereik valt van artikel 39 en dat om deze reden het Hof geen uitspraak zal doen. De Gouverneur heeft het ontwerpLandsbesluit niet vastgesteld wegens vermeende strijd met de rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur en hiervan terstond kennis gegeven aan de Koninkrijksregering.

Het handelen van het interim-kabinet heeft ernstig afbreuk gedaan aan de integriteit van het verkiezingsproces. De rijksministerraad hecht zeer aan het belang dat de bevolking van Curaçao zich in vrije en eerlijke verkiezingen kan uitspreken over de toekomst van het land. Daarom vindt de rijksministerraad het noodzakelijk de Gouverneur de bevoegdheden te geven om toe te zien op een ordentelijk verloop van de verkiezingen. De rijksministerraad heeft vastgesteld dat de Gouverneur het ontwerplandsbesluit van het interim-kabinet om de verkiezingen af te blazen terecht niet heeft bekrachtigd. Met een Algemene maatregel van rijksbestuur is voorgesteld de bevoegdheden die nodig zijn voor het organiseren van de verkiezingen op 28 april op Curaçao te beleggen bij de Gouverneur. In de maatregel is ook geregeld dat de Gouverneur alle landsdiensten kan inschakelen om de verkiezingen ordentelijk te laten verlopen. Voor deze maatregelen is een spoedadvies aangevraagd bij de Afdeling Advisering van de Raad van State van het Koninkrijk.

Indien de situatie daartoe aanleiding geeft, zal ik uw Kamer terstond nader informeren.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk