Kamerstuk 34550-IV-28

Ontbinding van de Staten van Curaçao en stand van zaken rond de nieuwe verkiezingen op Curaçao

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 21 maart 2017
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-IV-28.html
ID: 34550-IV-28

Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 maart 2017

In uw brief van 23 februari 2017 vraagt u mij uw Kamer op de hoogte te brengen van de stand van zaken rond de aanstaande verkiezingen op Curaçao en een aantal verwante zaken.

Bij Landsbesluit van 12 februari jl. is vastgesteld dat op 28 april 2017 verkiezingen zullen worden gehouden voor de Staten van Curaçao. Op 12 februari 2017 bood het kabinet-Koeiman zijn ontslag aan nadat de statenleden van Pueblo Soberano hun steun aan de regering hadden ingetrokken (Kamerstuk 34 550 IV, nr. 25). Als gevolg hiervan kon de zittende regering niet langer op een meerderheid in de Staten rekenen. De Gouverneur heeft vervolgens op verzoek van de regering bij genoemd Landsbesluit de Staten ontbonden en nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Omtrent de door de meerderheid van de Staten betwiste rechtmatigheid van dit besluit heb ik de Staten van Curaçao op verzoek geïnformeerd bij brief van 17 maart. Deze brief treft u aan als bijlage1.

Ook ik heb kennisgenomen van de geruchten omtrent het kopen van steun van parlementariërs in de Staten van Curaçao en van het bericht dat een Statenlid aangifte heeft gedaan bij de Landsrecherche. Indien er daadwerkelijk aanwijzingen zijn dat op deze wijze een nieuwe Statenmeerderheid is ontstaan dan is het aan de lokale autoriteiten om hier op te acteren en aan het Openbaar Ministerie om hier nader onderzoek naar te (laten) doen.

Het organiseren van nieuwe verkiezingen betreft een aangelegenheid van het land Curaçao. Verkiezingswaarneming, bijvoorbeeld door regionale organisaties, geschiedt daarbij op verzoek van het land waar de verkiezingen plaatsvinden. Ik wil de regering van Curaçao graag ondersteunen bij het doen van een dergelijk verzoek. Het behoeft geen betoog dat het in ieders belang is dat er geen twijfel bestaat over de integriteit van het verkiezingsproces.

Ik ben dan ook zeker bereid de benodigde bijstand te leveren als de regering van Curaçao mij daarom vraagt. Dit geldt eveneens voor de mogelijkheid van verkiezingswaarneming vanuit het Koninkrijk. Ook aan de regering van Aruba zal ik met het oog op de aanstaande verkiezingen aldaar dit aanbod doen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk