Kamerstuk 34550-IV-23

Uitvoering begroting 2016 Koninkrijksrelaties

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 20 december 2016
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-IV-23.html
ID: 34550-IV-23

Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2016

Hierbij informeer ik uw Kamer, vooruitlopend op de Slotwet 2016, over enkele zaken die in de realisatie van de begroting 2016 (uitgaven) raken aan het artikelniveau in de begroting Koninkrijksrelaties (IV).

Begroting Koninkrijksrelaties (IV)

Wisselkoersproblematiek

Als gevolg van de huidige wisselkoers is op dit moment sprake van een wisselkoerstekort op beleidsartikel 1 (waarborgfunctie) van circa € 1,7 mln., beleidsartikel 4 (bevorderen sociaaleconomische structuur) van circa € 0,2 mln. en artikel 6 (apparaat) van circa € 1,3 mln. Dit wisselkoerstekort wordt vanuit de wisselkoersreserve gecompenseerd (artikel 7, nominaal en onvoorzien).

De wisselkoersreserve wordt aangevuld vanuit beleidsartikel 4 (toeslagen pensioenen NA) waar minder geld wordt uitgegeven ter compensatie van nadelige koersverschillen (ongeveer € 2,4 mln.).

Het precieze wisselkoerstekort op de verschillende artikelen wordt bij Slotwet gecompenseerd en overgeheveld vanuit de wisselkoersreserve naar de desbetreffende artikelen. Ditzelfde geldt voor de onderrealisaties. Deze worden toegevoegd aan de wisselkoersreserve.

Overig tekort

Na compensatie vanuit de wisselkoersreserve is op artikel 1 (waarborgfunctie) en artikel 4 (bevorderen sociaaleconomische structuur) sprake van een overschrijding op de uitgaven. Voor artikel 1 is dit als gevolg van uitzendkosten bij de recherchecapaciteit en personeelskosten van het Gemeenschappelijk Hof en Procureur Generaal/Openbaar Ministerie (totaal circa € 3 mln.). Voor artikel 4 is de verwachte overschrijding circa € 0,5 mln. Over de exacte omvang wordt uw Kamer bij Slotwet geïnformeerd.

Artikel 4.1: Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Recent is, in overleg met de Procureur Generaal van Aruba, zijn bedrijfsvoering met een incidentele bijdrage versterkt (€ 0,5 mln.). Met deze mutatie worden deze uitgaven op het juiste instrument verantwoord. Bij de Najaarsnota was dit namelijk op het verkeerde instrument geboekt.

Tevens wordt binnen het budget bestemd voor de Landen € 0,3 mln. beschikbaar gesteld voor «Hunto Nos Ta Yuda». Dit is een programma van het Rode Kruis Aruba ten behoeve van de getroffenen van de hevige regenval van 20 november jl.

De hiervoor genoemde onderwerpen hebben zich voorgedaan na de besluitvorming over de Najaarsnota 2016 (Kamerstuk 34 620, nr. 1) en maken geen onderdeel uit van de ramingen zoals opgenomen in de Tweede Suppletoire begroting 2016 (Kamerstuk 34 620 IV, nr. 1). De begrotingswijzigingen die met de genoemde onderwerpen samenhangen zullen als onderdeel van de realisatie van de begroting 2016, in de Slotwet 2016, worden verwerkt.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk