Kamerstuk 34550-IV-22

Reactie op vragen van de commissie over het FDA-programma t.b.v. het Verzamel Algemeen Overleg op 15 december 2016

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 14 december 2016
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-IV-22.html
ID: 34550-IV-22

Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 december 2016

De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft mij enkele vragen gesteld over het FDA-programma en mij verzocht om reactie op deze vragen te verzenden ten behoeve van het Verzamel AO Caribische delen van het Koninkrijk op 15 december 2016. Naar aanleiding hiervan treft u hieronder de gestelde vragen en mijn antwoorden daarop aan.

Vraag: Is het FDA-programma beëindigd? Indien dat het geval is, waarom heeft de evaluatie dan zo lang op zich laten wachten? Indien dat niet het geval is, wat zal het programma dan nog gaan opleveren en wanneer zal het worden beëindigd?

Antwoord: De FDA-programma`s zijn nog niet beëindigd. Met instemming van de Arubaanse regering en Nederland heeft het FDA-bestuur tot eind juni 2016 projecten gegund, teneinde maximaal gebruik te maken van de beschikbare middelen. Het overgrote deel van de projecten zal eind 2016 zijn afgerond, maar het FDA bestuur verwacht dat in 2017 voor 29 projecten nog betalingen moeten worden gedaan. De eindevaluatie is in augustus 2016 gestart. Het externe bureau dat de evaluatie uitvoert heeft dus inzicht in alle projecten van FDA, zij het dat nog niet alle projecten geheel zijn afgerond. Het FDA-bestuur heeft toegezegd een liquidatierekening per 30 september 2017 te zullen indienen. Op grond hiervan kan de bijdrage van Nederland aan FDA definitief worden vastgesteld.

Vraag: Wat is de verwachte meerwaarde van de definitieve eindrapportage van FDA voor de beleidsdoorlichting en de tussenrapportage?

Antwoord: De eindevaluatie moet inzicht geven in de mate waarin de programmadoelstellingen zijn gehaald middels de FDA-projecten in Aruba, en of deze op een doelmatige manier zijn uitgevoerd. Op basis van deze bevindingen kan goed onderbouwd worden vastgesteld in welke mate de autonomie van de koninkrijkspartners daadwerkelijk is bevorderd, en kunnen aanbevelingen worden gedaan voor toekomstig beleid.

Vraag: Welke gegevens ontbreken nog voor de beleidsdoorlichting?

Antwoord: Afgezien van de eindevaluatie FDA, die in het eerste kwartaal van 2017 beschikbaar zal zijn, ontbreken er geen gegevens.

Vraag: In hoeverre was het voor u niet mogelijk de Kamer te informeren over deze vertraging tijdens de behandeling van de begroting voor 2017 (Handelingen II 2016/17, nr. 10, item 20 en Handelingen II 2016/17, nr. 12, item 16)?

Antwoord: Tijdens de uitvoering van de beleidsdoorlichting bleek dat de conclusies van de tussenevaluatie FDA uit 2012 onvoldoende zijn om goed onderbouwde uitspraken te doen over de doelmatigheid en doeltreffendheid van de FDA-programma’s. Dit inzicht ontstond pas toen de resultaten van alle evaluaties van de samenwerkingsprogramma`s waren geïnventariseerd en geanalyseerd op hun bruikbaarheid om iets te kunnen zeggen over de mate waarin de autonomie van de koninkrijkspartners daadwerkelijk is bevorderd. Dit was te laat om mee te nemen in de begrotingsbehandeling.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk