Kamerstuk 34550-IV-20

Stand van zaken van de inspectie van de Isla-raffinaderij

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 13 december 2016
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-IV-20.html
ID: 34550-IV-20

Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 december 2016

Conform toezegging informeer ik uw Kamer hierbij over de huidige stand van zaken van de inspectie van de Isla-raffinaderij.

Na de formele opdrachtverlening door het land Curaçao aan het bedrijf Fluor, die de inspectiedienst van Curaçao met inhoudelijke deskundigheid bijstaat bij de uitvoering van de inspectie van de Isla-raffinaderij, CRU en Aqualectra, heeft de voorbereiding van de inspectie conform planning plaatsgevonden.

Deze voorbereiding bestond onder andere uit een pre-audit meeting welke heeft plaatsgevonden op 27 oktober 2016. Bij deze pre-audit meeting, welke onder voorzitterschap stond van Minister Victorina van het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur, waren vertegenwoordigers aanwezig van de drie te inspecteren ondernemingen. Voorts zijn voorbereidende bezoeken afgelegd aan de te inspecteren ondernemingen en heeft bestudering plaatsgevonden van op verzoek door de ondernemingen verstrekte documentatie en informatie. Op basis hiervan is een concreet inspectieplan gemaakt. Vervolgens is op basis van deze voorbereiding de on-site inspectie begonnen. Deze on-site inspectie is in de week van 5 december 2016 gestart.

Zoals al eerder aan uw Kamer gemeld is op verzoek van Curaçao assistentie verleend bij bovengenoemd proces door de door mij daarvoor ter beschikking gestelde rijksambtenaren Van Dam en Sliedrecht.

Wellicht ten overvloede wil ik benadrukken dat de kosten gemoeid met deze inspectie volledig door Curaçao gedragen worden.

Naar verwachting zal Curaçao in januari over het inspectierapport kunnen beschikken.

Gegeven het feit dat de on-site audit op dit moment nog plaats vindt en er nog geen rapportage is kan door de Curaçaose autoriteiten over de uitkomsten van de inspectie nog niets worden gemeld. Wel is duidelijk dat de drie betrokken ondernemingen, Isla, CRU en Aqualectra volledig en goede medewerking verlenen aan de inspectie en dat de samenwerking tussen de inspectiedienst van Curaçao en het bedrijf Fluor uitstekend is. Op grond hiervan heb ik vertrouwen in de kwaliteit van de inspectieresultaten en basis die daarmee wordt gelegd voor verdere besluitvorming door de regering van Curaçao.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk