Kamerstuk 34550-IV-18

Onafhankelijk onderzoek naar mogelijke afbreukrisico’s van een Memorandum of Understanding (MoU) tussen het land Aruba en CITGO voor het heropenen van de Valero-raffinaderij

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 6 december 2016
Indiener(s): Bert Koenders (minister buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-IV-18.html
ID: 34550-IV-18

Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 december 2016

Conform de toezegging van de Minister van BZK tijdens de begrotingsbehandeling BZK (Handelingen II 2016/17, nr. 12, item 16) treft u bijgevoegd een kopie aan van het onafhankelijke onderzoek naar mogelijke afbreukrisico’s van een Memorandum of Understanding (MoU) tussen het land Aruba en CITGO – een Amerikaanse dochter van het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA – voor het heropenen van de Valero-raffinaderij1. Tevens is bijgevoegd de brief waarmee ik dit onderzoek aan Minister-President Eman heb aangeboden, alsmede de Terms of Reference (ToR) zoals door Aruba opgesteld2.

Tevens is gehoor gegeven aan het verzoek van Aruba om dit document vertrouwelijk aan de Kamer ter inzage te leggen. Deze quickscan is voor de interne beleidsvorming van Aruba ontwikkeld. Aruba geeft aan dat het zijn economische belangen zou kunnen schaden als het land dit type advies niet meer vertrouwelijk zou kunnen inwinnen.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders