3,3 %
96,7 %

FVD

VVD

PvdD

SGP

DENK

CU

PVV

50PLUS

GL

SP

CDA

PvdA

D66


Nr. 49 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 301

Ontvangen 19 december 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «Deze wet» ingevoegd «stelt doelen voor het klimaatbeleid van de regering en».

2. In het eerste lid wordt «, tot een niveau dat 95% lager ligt in 2050» vervangen door «, tot een niveau dat 100% lager ligt in 2040».

3. In het tweede lid wordt «2050» telkens vervangen door «2040».

Toelichting

Dit amendement regelt dat Nederland in 2040 haar gehele CO2-uitstoot heeft afgebouwd en CO2-neutraal is2. Nederland neemt hiermee haar verantwoording om de temperatuurstijging tot maximaal anderhalve graad te beperken. Het Internationaal Klimaatpanel waarschuwt dat alle klimaatinspanningen tot op heden onvoldoende zijn en optellen tot een opwarming van de aarde met drie graden3. Het Gerechtshof Den Haag heeft bepaald dat de Staat haar zorgplicht op grond van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens om het leven en privéleven te beschermen, schendt indien onvoldoende wordt gedaan om een gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen4. Hierdoor nemen klimaatrisico’s onnodig toe (e.g. overstromingen, stijging van het aantal infectieziekten, verlies van biodiversiteit, verstoring van de drinkwatervoorziening en financiële instabiliteit). De overstap van fossiele brandstoffen naar echt duurzame energiebronnen is onvermijdelijk en dient zo snel mogelijk te worden gerealiseerd.

Van Raan Ouwehand Wassenberg Teunissen Akerboom