5,3 %
94,7 %

DENK

VVD

PvdA

SGP

CDA

SP

D66

CU

GL

PvdD

FVD

50PLUS

PVV


Nr. 42 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 21

Ontvangen 19 december 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 1 wordt na de begripsbepaling broeikasgassen een begripsbepaling ingevoegd, luidende:

brede welvaart:

de kwaliteit van leven in het hier en nu en de mate waarin deze ten koste gaat van die van latere generaties of van die van mensen elders in de wereld;.

II

In artikel 3, tweede lid, onderdeel g, wordt na «overheden, » ingevoegd « de brede welvaart,».

Toelichting

Dit amendement regelt dat aan de hand van het brede welvaartsbegrip verantwoording wordt afgelegd over de gevolgen van het huidige Nederlandse klimaatbeleid op de kwaliteit van leven in het hier en nu, en op de kwaliteit van leven van volgende generaties en in andere landen.«

Van Raan Ouwehand Wassenberg Teunissen Akerboom