Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN C.S.

Ontvangen 6 december 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 8, eerste lid, wordt aan het slot ingevoegd «, met dien verstande dat uitgesloten zijn partijen die voornamelijk fossiele brandstoffen produceren dan wel die bij de uitvoering van hun beroep of bedrijf voornamelijk gebruik maken van fossiele brandstoffen».

Toelichting

Dit amendement regelt dat bedrijven waarvan het verdienmodel voornamelijk gebaseerd is op de productie of het gebruik van fossiele brandstoffen, uitgesloten zijn van het begrip «relevante partijen». Onze Ministers voeren geen overleg met deze partijen over de uitvoering van deze wet en het behalen van de doelstellingen.

Deze bedrijven zijn onderdeel van de gevestigde orde die baat hebben bij het in stand houden van de huidige status quo. Nederland is nog sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen; slechts een fractie van de energie wordt duurzaam opgewekt. Wachten met de overstap van fossiele energie naar echt duurzame energiebronnen, zoals wind en zon, leidt echter tot grotere klimaatrisico’s (e.g. overstromingen, hittestress, droogtes, verlies van biodiversiteit, verstoring van de voedselproductie en drinkwatervoorziening en financiële instabiliteit) en hogere kosten.1 2

Van Raan Ouwehand Wassenberg Teunissen Akerboom