Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN C.S.

Ontvangen 6 december 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 7, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van onderdeel e wordt «,en» vervangen door een puntkomma.

2. De punt aan het slot van onderdeel f wordt vervangen door «,en».

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • g. een weergave van het verschil tussen de emissies van broeikasgassen in het voorafgaande kalenderjaar en de emissies van broeikasgassen die behaald hadden moeten worden in dat kalenderjaar om te kunnen voldoen aan de doelstellingen, bedoeld in artikel 2.

Toelichting

Dit amendement regelt dat jaarlijks inzichtelijk wordt gemaakt wat de Nederlandse emissiekloof is.

Het Milieubureau van de Verenigde Naties vergelijkt jaarlijks de effecten van het klimaatbeleid met de doelstellingen van het VN-klimaatakkoord1. Dit maakt inzichtelijk in hoeverre de huidige inspanningen (zowel wereldwijd als van de EU) tekort schieten voor het behalen van het Parijs-akkoord. Dit heet «the Emission Gap»; letterlijk vertaald «emissiekloof». Dit amendement regelt dat de uitkomsten door worden vertaald naar de Nederlandse inspanningen. Daaruit kan worden afgeleid of huidige inspanningen moeten worden versneld of vergroot.

Van Raan Ouwehand Wassenberg Teunissen Akerboom