Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN C.S.

Ontvangen 6 december 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel 2 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Eens in de vijf jaar wordt getoetst of de doelstelling, bedoeld in het eerste lid, wordt behaald. Indien dit niet het geval is, worden de doelstellingen, bedoeld in het tweede lid, dusdanig aangepast dat de doelstelling, bedoeld in het eerste lid, behaald wordt.

Toelichting

Nederland heeft in 2015 ingestemd met het VN-klimaatakkoord te Parijs. Het akkoord heeft als doel: de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius.

Het voorliggende wetsvoorstel dient om dit internationaal overeengekomen doel na te komen. Elke vijf jaar wordt daarom beoordeeld of de gestelde CO2-reductie doelen daartoe dienen te worden herzien

Van Raan Ouwehand Wassenberg Teunissen Akerboom