Kamerstuk 34522-20

Reactie op motie van het lid Keijzer c.s. over onderzoeken hoe jaarrekeningen openbaar gemaakt kunnen worden (Kamerstuk 34522-14)

Dossier: Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

Gepubliceerd: 31 maart 2017
Indiener(s):
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34522-20.html
ID: 34522-20

Nr. 20 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 maart 2017

Op 31 januari 2017 vond de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel inzake een verbod winstuitkering door zorgverzekeraars plaats in de Tweede Kamer. Tijdens deze behandeling heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering verzoekt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te laten onderzoeken hoe jaarrekeningen van individuele zorgverzekeraars openbaar gemaakt kunnen worden voor zover zij dit zelf al niet doen (Kamerstuk 34 522, nr. 14).

Jaarrekeningen van individuele zorgverzekeraars (risicodragers) zijn op verschillende wijze reeds openbaar. Zo zijn zorgverzekeraars onder bestaande wet- en regelgeving verplicht om op risicodragerniveau (voor zowel basis- en aanvullende verzekering) de jaarrekening openbaar te maken via deponering bij de Kamer van Koophandel (KvK). Daarbij zijn de verzekeraars verplicht het overhevelen van vermogen op naam op te nemen.

Daarnaast zijn zorgverzekeraars onder Solvency II zowel op risicodragerniveau als op concernniveau verplicht inzicht te geven in hun financiële- en solvabiliteitspositie. Deze rapporten (SFCR-rapporten) publiceren zorgverzekeraars dit jaar voor het eerst over voorgaand boekjaar; 2016, het eerste jaar dat Solvency II van kracht is. Ook presenteren zorgverzekeraars op concern-niveau jaarlijks uiterlijk 1 juni hun jaarverslagen met resultaten over het voorgaande jaar op hun website.

In de openbare statistieken op de website van DNB is de financiële situatie op hoofdlijnen – met de balans, de winst- en verliesrekening en de solvabiliteit (het vermogen) – per risicodrager inzichtelijk.

Tot slot presenteren zorgverzekeraars sinds de jaarverslagen over boekjaar 2014 op begrijpelijke en uniforme wijze de jaarcijfers behaald op de basisverzekering op risicodragerniveau op hun website. Deze overzichten geven op toegankelijke wijze inzicht in de totstandkoming en bestemming van het resultaat, en in de solvabiliteitspositie.

Kortom, er is geen noodzaak de NZa te laten onderzoeken of de jaarverslagen openbaar gemaakt kunnen worden.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn