Kamerstuk 34522-19

Motie van het lid Arno Rutte over een juridische second opinion vragen aan de landsadvocaat

Dossier: Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

Gepubliceerd: 26 januari 2017
Indiener(s): Arno Rutte (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34522-19.html
ID: 34522-19

38,0 %
62,0 %

Monasch

Klein

CDA

50PLUS

GrBvK

PvdD

GrKÖ

Van Vliet

SGP

PVV

Houwers

GL

D66

CU

SP

PvdA

VVD


Nr. 19 MOTIE VAN HET LID RUTTE

Voorgesteld 26 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het eigendomsrecht één van de fundamenten is van de Nederlandse rechtsstaat;

overwegende dat het voorliggende initiatiefwetsvoorstel consequenties heeft voor het eigendomsrecht;

constaterende dat de Raad van State zeer kritisch is geweest op de rechtvaardiging van de inperking van het eigendomsrecht in het kader van het algemeen belang;

overwegende dat prof. dr. M. Kuijer, gesterkt door de landsadvocaat en de Raad van State, over een amendement op de Zorgverzekeringswet dat een permanente beklemming van de reserves regelde, concludeerde dat dit in strijd zou zijn met het eigendomsrecht;

overwegende dat een inbreuk op het eigendomsrecht onder andere kan leiden tot schadeclaims van zorgverzekeraars, rechtsonzekerheid en aantasting van het investeringsklimaat;

verzoekt de regering, in afstemming met de initiatiefnemers de landsadvocaat een juridische second opinion te vragen specifiek waar het gaat om de gevolgen van het voorliggende initiatiefwetsvoorstel op het eigendomsrecht, de eventuele schadeclaims en de verwachte hoogte daarvan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rutte