Kamerstuk 34522-12

Amendement van het lid Voortman over de mogelijkheid van een verbod om zorgverzekeringen aan te bieden

Dossier: Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

Gepubliceerd: 24 januari 2017
Indiener(s): Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34522-12.html
ID: 34522-12

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN

Ontvangen 24 januari 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef van het eerste onderdeel wordt «wordt een nieuw artikel» vervangen door: worden twee artikelen.

2. In het eerste onderdeel wordt na artikel 88a een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 88b

  • 1. Onverminderd artikel 88a, eerste lid, kan de zorgautoriteit een zorgverzekeraar voor bepaalde tijd een verbod opleggen om zorgverzekeringen aan te bieden bij overtreding van de voorschriften gesteld bij of krachtens artikel 28a van de Zorgverzekeringswet.

  • 2. Bij het opleggen van het verbod, bedoeld in het eerste lid, wijst de NZA tevens de zorgverzekeraar aan die de verzekeringnemers, bedoeld in artikel 1 van de Zorgverzekeringswet, overneemt, die op het moment van het ingaan van het verbod een overeenkomst hebben gesloten met de zorgverzekeraar die het verbod opgelegd heeft gekregen. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de wijze waarop en onder welke voorwaarden de overname van verzekeringnemers plaatsvindt.

    3.Wanneer de zorgautoriteit een verbod als bedoeld in het eerste lid oplegt, doet de zorgautoriteit onverwijld melding van dit verbod bij de beheerder van het register van zorgverzekeraars, bedoeld in artikel 14 van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg.

  • 3. De beheerder van het register van zorgverzekeraars, bedoeld in artikel 14 van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, maakt in het register melding van het verbod.

II

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIA

In artikel 1, onder 2°, van de Wet op de economische delicten wordt in de zinsnede met betrekking tot de Wet marktordening gezondheidszorg aan het slot een zinsnede ingevoegd, luidende: , artikel 88b, eerste lid.

Toelichting

Dit amendement regelt de Nza ook kan besluiten om een zorgverzekeraar een verbod op te leggen om zorgverzekeringen op te leggen. Hierbij moet de Nza ook aangeven welke andere zorgverzekeraar de reeds bestaande zorgverzekeringen overneemt. Om te voorkomen dat de nieuwe zorgverzekeraar bijvoorbeeld een hogere premie gaat vragen, worden bij AMvB regels over de overname geregeld. Het verbod om zorgverzekeringen aan te bieden kan slechts voor bepaalde tijd, waarbij de indiener het bepalen van de maximale termijn overlaat aan de Nza. Het overtreden van het verbod gesteld door de Nza is strafbaar gesteld onder de Wed, waarin wordt bepaald dat dit een misdrijf is waarvoor gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren, taakstraf of geldboete van de vierde categorie staat (20.500 euro) met daarnaast de mogelijkheid om de onderneming voor een jaar stil te leggen.

Voortman