Kamerstuk 34475-XVII-3

Voorstel van wet

Dossier: Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2015

Gepubliceerd: 18 mei 2016
Indiener(s): Lilianne Ploumen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34475-XVII-3.html
ID: 34475-XVII-3

Nr. 3 VOORSTEL VAN WET

18 mei 2016

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII), vastgesteld bij de wet van 27 november 2014, Stb. 8; en gewijzigd bij de wet van 23 september 2015, Stb. 417, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 februari 2016, Stb. 92;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden Euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Wijziging van de begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2015 (slotwet)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van ..., Stb ....

Begroting 2015

Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

(bedragen in EUR 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of 1)

(+ = tekortschietend geraamd)

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

2.743.106

2.475.165

86.809

494.235

238.503

250

242.418

69.639

5.744

3.479.759

2.783.307

92.803

4.114.379

2.902.664

103.549

634.620

119.357

10.746

                                       
 

Beleidsartikelen

2.743.106

2.475.165

86.809

494.235

238.503

250

242.418

69.639

5.744

3.479.759

2.783.307

92.803

4.114.379

2.902.664

103.549

634.620

119.357

10.746

                                       

1

Duurzame handel en investeringen

321.663

515.497

7.267

1.576

– 1.672

 

361.755

– 117.553

5.000

684.994

396.272

12.267

631.834

390.662

11.052

– 53.160

– 5.610

– 1.215

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

442.237

561.053

 

280.518

814

 

– 162.783

– 27.699

 

559.972

534.168

 

615.198

525.705

 

55.226

– 8.463

 

3

Sociale vooruitgang

1.587.610

941.934

 

24.370

– 257

 

– 229.064

– 27.052

 

1.382.916

914.625

 

1.470.001

904.810

 

87.085

– 9.815

 

4

Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

370.379

398.571

 

178.742

200.000

 

164.966

95.461

 

714.087

694.032

 

747.279

736.387

 

33.192

42.355

 

5

Versterkte kaders voor ontwikkeling

21.217

58.110

79.542

9.029

39.618

250

107.544

146.482

744

137.790

244.210

80.536

650.067

345.100

92.497

512.277

100.890

11.961