Kamerstuk 34458-23

Gewijzigde motie van de leden Grashoff en Ypma over een plan van aanpak om het lerarentekort in alle onderwijssectoren op te lossen (t.v.v. 34458, nr. 13)

Dossier: Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

Gepubliceerd: 5 oktober 2016
Indiener(s): Loes Ypma (PvdA), Rik Grashoff (GL)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34458-23.html
ID: 34458-23
Origineel: 34458-13

100,0 %
0,0 %

PVV

SGP

GrBvK

PvdA

VVD

CU

GrKÖ

Klein

GL

Houwers

PvdD

SP

50PLUS

CDA

Van Vliet

D66


Nr. 23 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN GRASHOFF EN YPMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 13

Voorgesteld 5 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat sectororganisaties en onderzoeken waarschuwen voor een aankomend grootlerarentekort en dat veel scholen hier nu al hinder van ondervinden;

overwegende dat de instroom van pabo-studenten bijna is gehalveerd, waarmee het vraagstuk van het docententekort ernstig wordt verzwaard;

van mening dat het terugdringen van het lerarentekort essentieel is voor het laten slagen van het lerarenregister, dat mede het doel heeft om onbevoegdheid van leraren terug te dringen;

verzoekt de regering, met een ambitieus plan van aanpak te komen om het lerarentekort in alle onderwijssectoren op te lossen, waarbij expliciet aandacht wordt besteed aan de beloning en carrièreperspectief, opleidingsstructuur, kwalitatief aanbod van bijscholing en beperking van de werkdruk van leraren;

verzoekt de regering voorts, om dit plan van aanpak lerarentekort voor 15 februari naar de Kamer te zenden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Ypma