Gepubliceerd: 5 oktober 2016
Indiener(s): Roelof Bisschop (SGP)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34458-10.html
ID: 34458-10

25,3 %
74,7 %

GrBvK

GrKÖ

D66

Van Vliet

50PLUS

CU

SGP

VVD

CDA

Klein

PvdD

Houwers

PVV

SP

PvdA

GL


Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP

Ontvangen 5 oktober 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel B, wordt voor het eerste onderdeel een onderdeel ingevoegd, luidende:

01. Aan het eerste lid wordt, onder vervanging van «, en» aan het slot van onderdeel b, onder 3°, door een komma, en van de punt aan het slot van onderdeel c door «, en» een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • d. de verantwoordelijkheden kan dragen als bedoeld in artikel 31a, eerste en tweede lid.

II

In artikel II, onderdeel B, wordt voor het eerste onderdeel een onderdeel ingevoegd, luidende:

01. Aan het eerste lid wordt, onder vervanging van «, en» aan het slot van onderdeel b, onder 3°, door een komma, en van de punt aan het slot van onderdeel c door «, en» een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • d. de verantwoordelijkheden kan dragen als bedoeld in artikel 31a, eerste en tweede lid.

III

In artikel III wordt de aanhef van onderdeel C vervangen door:

Artikel 33 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid wordt, onder vervanging van «, en» aan het slot van onderdeel b, onder 3°, door een komma, en van de punt aan het slot van onderdeel c door «, en» een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • d. de verantwoordelijkheden te kunnen dragen als bedoeld in artikel 32e, eerste en tweede lid.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

IV

In artikel IV wordt de aanhef van onderdeel C vervangen door:

Artikel 4.2.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het tweede lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door «, en» een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • e. de verantwoordelijkheden kan dragen als bedoeld in artikel 4.1a.1, eerste en tweede lid.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:.

Toelichting

Het wetsvoorstel leidt tot de situatie dat degenen die niet aan de criteria van het lerarenregister voldoen wel leraar kunnen blijven, maar niet als zodanig werkzaam kunnen zijn. Aan leraren blijft de bevoegdheid verleend tot het geven van onderwijs, terwijl tegelijk het dragen van de verantwoordelijkheid voor dat onderwijs ontzegd wordt. Ondergetekende vindt die tegenstrijdige situatie ongewenst. Met dit amendement wordt geregeld dat de vereisten voor bevoegdheid en benoeming rekening houden met de criteria van het lerarenregister.

Wanneer de bekwaamheid van leraren door het niet voldoen aan de (her)registratiecriteria ter discussie is gesteld, raakt dat volgens ondergetekende onvermijdelijk ook de benoeming van leraren. Immers, de bekwaamheid die op basis van het diploma verondersteld werd, blijkt dan niet meer voldoende aanwezig. De bevoegdheid om schoolonderwijs te geven en de mogelijkheid om leraren te benoemen kan daarom niet aan de orde zijn wanneer leraren niet voldoen aan de criteria van het register. Wanneer leraren om onderwijsinhoudelijke redenen niet langer zorg mogen dragen voor het onderwijs ligt het ongewijzigd voortzetten van de benoeming voor het geven van onderwijs niet voor de hand. Indien het bevoegd gezag de arbeidsrelatie volledig zou willen verbreken, is het aan de rechter om te beoordelen of daarvoor voldoende grond bestaat.

Bisschop