61,3 %
38,7 %

Van Vliet

CDA

D66

Houwers

GL

SGP

Klein

50PLUS

SP

GrBvK

CU

PVV

VVD

PvdD

PvdA

GrKÖ


Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID YPMA C.S.

Ontvangen 11 oktober 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel III wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIIa. WIJZIGING VAN DE WET MEDEZEGGENSCHAP OP SCHOLEN

Aan artikel 3, vierde lid, van de Wet medezeggenschap op scholen worden de volgende volzinnen toegevoegd: Voor zover het betreft een instelling als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra is een van de leden een ouder van een leerling van een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs of als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs, die wordt ondersteund door die instelling. De in de vorige volzin bedoelde ouder wordt gekozen door de ouders van de in de vorige volzin bedoelde leerlingen.

Toelichting

Dit amendement regelt dat ouders van leerlingen in het reguliere onderwijs met een ondersteuningsarrangement van een instelling voor cluster 1 of 2 medezeggenschap krijgen op het beleid van de instelling die de ondersteuning verleent. De indieners geven hiermee uitvoering aan een eerdere motie waarin de regering is verzocht deze medezeggenschap binnen de Wet medezeggenschap op scholen te borgen.

Met de invoering van passend onderwijs is het onderwijs voor kinderen met een visuele, auditieve of communicatieve beperking georganiseerd in een aantal instellingen voor cluster 1 en 2. Vanwege de schaalgrootte en de specialistische expertise maken zij geen onderdeel uit van de regionale samenwerkingsverbanden, maar hebben zij een landelijke systematiek. De instellingen verzorgen onderwijs voor de leerlingen op hun instelling en hebben een ondersteuningsplicht voor leerlingen in het regulier onderwijs die vanwege hun visuele, auditieve of communicatieve beperking onderwijsondersteuning nodig hebben. Voor ouders van deze laatste groep leerlingen geldt dat zij inspraak hebben op het niveau van de school (medezeggenschapsraad) en op het niveau van het samenwerkingsverband (ondersteuningsplan-raad), maar niet op het niveau van de instelling. Met dit amendement wordt alsnog de medezeggenschap op het niveau van de instelling geregeld met de bepaling dat een van de leden die worden gekozen uit en door de ouders een ouder is van een leerling die wordt ondersteund door cluster 1 of 2.

Ypma Van Meenen Siderius