Gepubliceerd: 8 maart 2016
Indiener(s): Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34399-4.html
ID: 34399-4
Origineel: 34399-2

Nr. 4 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 8 maart 2016

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «wordt een lid toegevoegd» vervangen door: worden twee leden toegevoegd.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

5. Het vierde lid is van overeenkomstige toepassing op de ziektekostenverzekering ter aanvulling van de zorgverzekering, indien deze ziektekostenverzekering is gesloten tussen dezelfde verzekeraar en verzekeringnemer.

Toelichting

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk de polis van de zorgverzekering langs elektronische weg te verstrekken, tenzij de verzekeringnemer of de verzekerde uitdrukkelijk te kennen geeft dat niet te wensen. Doorgaans sluit de verzekeringnemer tegelijk met de zorgverzekering ook een aanvullende ziektekostenverzekering af.1 In de praktijk neemt de verzekeraar dan beide polissen vaak in één akte op. De met het wetsvoorstel beoogde effecten worden daarom pas bereikt wanneer het mogelijk is de polis voor de aanvullende ziektekostenverzekering eveneens langs elektronische weg te verstrekken. Een en ander geldt ook voor het bewijs van het einde van de verzekering. Daarom voegt deze nota van wijziging aan de voorgestelde wijziging van artikel 9 van de Zorgverzekeringswet een lid toe, waarin de bepaling met betrekking tot de zorgverzekering van overeenkomstige toepassing wordt verklaard op de aanvullende ziektekostenverzekering wanneer beide verzekeringen zijn afgesloten tussen dezelfde partijen.

Op een aanvullende ziektekostenverzekering die is afgesloten met een andere verzekeraar dan de zorgverzekeraar, blijft artikel 156a, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering onverkort van toepassing.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers