Gepubliceerd: 1 februari 2016
Indiener(s): Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34399-2.html
ID: 34399-2

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo, Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het verstrekken van een zorgpolis in elektronische vorm te vereenvoudigen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Aan artikel 9 van de Zorgverzekeringswet wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. In afwijking van artikel 156a, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan de zorgverzekeraar de zorgpolis en het in het tweede lid bedoelde bewijs op een andere wijze dan bij geschrift verschaffen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de verzekeringnemer of, indien deze een ander is dan de verzekeringnemer, de verzekerde, tenzij de verzekeringnemer of de verzekerde aan de zorgverzekeraar te kennen heeft gegeven de zorgpolis of het bewijs niet op die andere wijze te willen ontvangen. In dat laatste geval verschaft de zorgverzekeraar de zorgpolis of het bewijs kosteloos bij geschrift.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,