Gepubliceerd: 20 oktober 2015
Indiener(s): Sadet Karabulut
Onderwerpen: organisatie en beleid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34325-1.html
ID: 34325-1

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 20 oktober 2015

Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met de invoering van een verdringingstoets (Wet verdringingstoets).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Karabulut