Kamerstuk 34300-XVII-58

Reactie op de aangehouden motie van het lid Van Veldhoven over herkenbaar opnemen van de kosten voor eerstejaarsasielopvang in de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 8 februari 2016
Indiener(s): Lilianne Ploumen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XVII-58.html
ID: 34300-XVII-58

Nr. 58 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 februari 2016

Tijdens het debat over de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) voor 2016 is motie met Kamerstuk 34 300 XVII, nr. 41 aangehouden naar aanleiding van de toezegging om hierover een toelichtende brief te sturen. Met deze brief geeft het kabinet daar gevolg aan.

In de motie verzoekt mevrouw Van Veldhoven (D66) de regering om de toerekening aan het ODA-budget van de kosten voor eerstejaarsopvang van asielzoekers herkenbaar op te nemen in een apart beleidsartikel in de BHOS-begrotingsstaten. Om begrotingstechnische reden kan helaas niet aan dit specifieke verzoek worden voldaan. Het kabinet interpreteert het verzoek ook als een wens om de kosten voor eerstejaarsopvang van asielzoekers zichtbaarder te maken in zijn rapportages. Hiertoe stelt het kabinet een alternatief voor.

Kosten asielopvang op begroting Ministerie van Veiligheid en Justitie

In lijn met de Comptabiliteitswet is het gebruikelijk om budgetten onder te brengen in de begroting van de Minister die verantwoordelijk is voor het beleid en de uitvoering van dat beleid.1 Daarom staat het budget voor de opvang van asielzoekers op de begroting van de beleidsverantwoordelijke Minister van Veiligheid en Justitie. Het onderbrengen in de BHOS-begroting zou afwijken van de gangbare regel zoals hierboven geschetst.

Beter inzichtelijk maken van de kosten van de eerstejaarsopvang van asielzoekers

Het kabinet wil bijdragen aan meer transparantie en inzicht in de kosten van eerstejaarsopvang van asielzoekers. De toerekening van de kosten voor eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen aan ODA wordt zichtbaar gemaakt in de HGIS-nota (Beleidsthema 8 en bijlage 2a, 4 en 8) en het HGIS-jaarverslag (Beleidsthema 8 en bijlage 1a). In deze documenten wordt de toerekening aan het ODA-budget van de kosten voor eerstejaarsopvang van asielzoekers meerjarig weergegeven. Bijlage 8 van de HGIS-nota bevat de internationale inspanningen op het terrein van asiel en migratie.

Om de kosten voor eerstejaarsopvang van asielzoekers beter inzichtelijk te maken is met de Minister van Veiligheid en Justitie afgesproken om in zijn begroting en jaarverslag, met ingang van de begroting 2017, aan te geven welk deel van de opvangkosten voor asielzoekers uit ODA worden gefinancierd. Zo wordt ook op de begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie inzichtelijk wat de totale kosten voor asielopvang zijn en welk deel toegerekend wordt aan ODA.

Het kabinet vertrouwt erop dat deze maatregelen zorgen dat de toerekening van de kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers aan ODA inzichtelijker wordt.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen