Kamerstuk 34300-XVI-43

Motie van het lid Potters c.s. over persoonsvolgende bekostiging als volwaardig alternatief voor zorg in natura

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016


82,0 %
18,0 %

VVD

GrKÖ

SP

50PLUS

Klein

PvdD

CU

Houwers

GL

Van Vliet

CDA

PvdA

GrBvK

PVV

SGP

D66


Nr. 43 MOTIE VAN HET LID POTTERS C.S.

Voorgesteld 5 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat cliënten in zorginstellingen meer zeggenschap moeten krijgen over welke zorg zij nodig hebben, van wie ze die willen ontvangen en wanneer;

overwegende dat meer mogelijkheden voor cliënten om hun eigen aanbieder te kiezen op langere termijn zorgaanbieders zal stimuleren om de kwaliteit van de geleverde zorg te verbeteren en te innoveren;

overwegende dat in 2014 het amendement 33 891, nr. 108 is aangenomen, waarin is neergelegd dat middels een algemene maatregel van bestuur nadere regels kunnen worden gesteld over persoonsvolgende bekostiging;

constaterende dat op dit moment de AMvB inzake persoonsvolgende bekostiging nog niet is opgesteld;

verzoekt de regering, persoonsvolgende bekostiging als volwaardig alternatief naast of voor zorg in natura nader uit te werken in een AMvB en deze voor de zomer 2016 naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Potters

Keijzer

Van der Staaij

Voortman

Dik-Faber